אחריות בטיחות ובריאות העובדים באתרי בניה

אחריות בטיחות ובריאות העובדים באתרי בניה

מי אחראי לשלומם של העובדים באתרי הבניה? על מי מוטלת האחריות החוקית לבטיחות ובריאות העובדים? מיהם נושאי התפקידים האחראיים באתר ? מה חשיבותה של הדרכת עובדים למניעת תאונות וסיכונים באתרי בניה?

תאונות באתרי בנייה ברחבי הארץ הן לצערנו דבר שבשגרה כשלרוב הן מסתיימות באובדן חיי אדם. האחריות המוטלת על ממלאי התפקידים השונים בעבודות בניה ובניה הנדסית, מוגדרת בעיקר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ובחוקים שונים כגון חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק המהנדסים והאדריכלים, חוק התכנון והבניה ועוד. חוקים ספציפיים נוספים (חוק חשמל, חוק חומרי נפץ ועוד , מטילים גם הם דרישות בתקני בטיחות בעבודה. לקביעת האחריות בטיחות ובריאות העובדים באתרי בנייה, יצר החוק מדרג של אחריות כשהעיקרון המנחה הוא כי בהיעדרות אדם הממלא תפקיד, מוטלת האחריות על אדם הנמצא מעליו בהיררכיה.

סקר סיכונים באתר בנייה

נושאי תפקידים בענף הבניה עליהם מוטלת אחריות בטיחות ובריאות העובדים

החוק מציין מספר ממלאי תפקידים עליהם מוטלת אחריות הבטיחות והבריאות:

מזמין העבודה– היזם, בעל הנכס, מיופה כוחו או תופס הנכס בפועל המתקשר עם הקבלנים המבצעים עבורו את עבודות הבניה.

מבצע הבניה- הקבלן הראשי עליו הטיל המזמין את ביצוע כל הבניה באמצעות עובדיו או קבלני משנה. (אם המזמין הטיל את ביצוע העבודה על יותר מקבלן אחד יחשב המזמין כמצבע הבניה)

קבלן ראשי- קבלן המתקשר בהסכם חוזי ישיר עם המזמין

קבלן משנה – קבלן המתקשר בהסכם חוזי ישיר עם קבלן ראשי לביצוע עבודות בניה

ממונה על בטיחות – כל מבצע בניה המעסיק יותר מ-100 עובדים חייב להעסיק ממונה על בטיחות בעל אישור כשירות (ע"פ תקנות הפיקוח על העבודה)

מנהל העבודה הראשי– בכל אתר בניה צריך להיות מנהל עבודה ראשי אחד שהינו האחראי הראשי לכל נושא הבטיחות ההכשרה הנדרשת ממנו הוא תואר בהנדסה אזרחית, השתלמות בעבודות בניה, שנתיים ניסיון או אדם ללא תואר שהוא בוגר קורס למנהלי עבודה מוסמכים לענף הבניה או לבניה הנדסית)

בונה מקצועי- בעל 3 שנות ניסיון באותו מקצוע בבניה

העובד – המועסק בעבודות בניה

מתכנן – מהנדס העוסק בתכנון מרכיבים ומערכות בבנין

ספקים ויצרני ציוד וחומרים

על פי התקנות, רוב האחריות לנעשה בתחום הבטיחות באתר הבנייה, מוטלת על מנהל העבודה הראשי וזאת על מנת לאפשר ביצוע יעיל ומידי של כל הדרוש לצורך הבטחת הבטיחות באתר. מנהל העבודה חייב להיות מודע לכל תהליכי העבודה והבעיות באתר בכל רגע נתון.

אחריות בנושא הדרכת עובדים

החוק מחייב להדריך את העובד לגבי כל כלי, מתקן, או תהליך עבודה חדש וליידע אותו אודות כל הסיכונים האפשריים, אמצעי ההגנה מפניהם ואופן השימוש באמצעים אלו. האחריות הראשית להדרכת העובד, מוטלת על המעביד או "המחזיק במקום העבודה" (מבצע הבניה) אם קיים בחברה ממונה על הבטיחות, מוטלת גם עליו חובת ההדרכה של העובדים. האחריות לקיום הדרכת עובדים מוטלת על מנהל העבודה הנחשב מחזיק בפועל של האתר. כמובן שמצופה ממנהל העבודה להעסיק אנשי מקצוע מנוסים לצורך ההדרכה וכי מנהל העבודה יהיה זה שידריך את העובדים בנוגע לסיכונים הספציפיים הנוגעים למשימות ועבודות המתבצעות באתר. בנוסף, על מנהל העבודה לוודא ולבדוק את כישוריהם המקצועיים של העובדים השונים באמצעות בחינה מעשית כלשהיא (השגחה צמודה על העובד החדש).

אחריות בנושא בטיחות ובריאות באתר בנייה החלה על המזמין (היזם)

האחריות על מזמין העבודה היא שילוחית. על היזם חלה האחריות להתקשרות עם בעלי מקצוע, וידוא כשוריהם המתאימים, (על פי דרישות החוק ותקנות המהנדסים והאדריכלים) והוא מחויב לבדוק אם הם אכן עונים על הדרישות. היזם אחראי למסירת העבודה לקבלנים רשומים בלבד וזאת בהתאם לחוק ולתקנות רישום קבלנים ולעבודות הנדסה. על פי פסקי דין, אם למזמין אין את הכישורים המקצועיים הדרושים כדי לפקח על איכות העבודה והתאמת הקבלנים לביצוע, עליו להעסיק אנשי מקצוע מטעמו שיפקחו פיקוח עליון על ביצוע העבודה בהתאם לדרישות ואין עליו לסמוך באופן "עיוור" על הקבלן.

אחריות החלה על מתכננים

על המתכנן מוטלת החובה להכנה והגשה של תכניות לביצוע ולרישוי המתאימות לדרישות החוק ולתקנות התכנון והבניה. (אי עמידה בדרישה זו מהווה עבירה פלילית) כל מתכנן אחראי לתכנית עליה הוא חתום ושגיאה בתכנון עלולה להוות עבירה פלילית. המתכנן אף אחראי לפיקוח עליון על ביצוע העבודה לפי התכניות שלו. אם המתכנן לא מודע או לא מבצע תכנון אלמנטים ברמה מקצועית (לא מפרט את פרטי ביצוע התכנית), המזמין ו/או הקבלן הבונה חייבים ליזום את הדרישה לתכנון ברמה מקצועית ואסור להם לסמוך רק על ניסיונו של בעל המקצוע המבצע בשטח.

אחריות ספקים ויצרני ציוד וחומרים בנוגע לבטיחות ובריאות

על היצרן או הספק לספק ציוד וחומרים ברמה נאותה ועל פי תקנים מחייבים. אחריות היצרן ו/או הספק לרמה נאותה ולטיב המוצרים, מעוגנת בין היתר בחוקים ובתקנות הנוגעים לפיקוח על מצרכים ושירותים. למרות שמבצע הבניה הוא האחראי לטיב המוצרים הנרכשים, הרי במקרה של תאונה הנובעת ממוצר לקוי עשויה לחול אחריות גם על היצרן ו/או הספק . תקנים למוצרים ולתהליכי ייצור אשר משרד העבודה הכריז עליהם כתקנים רשמיים, מהווים דרישת חוק. ייצור מוצרים שלא על פי דרישות התקן מהווה עבירה פלילית. על ציוד מגן אישי להתאים לדרישות של תקן ישראלי ובהיעדר תקן כזה, לדרישות תקן זר מוכר אשר אושר על ידי מפקח עבודה ארצי.

אחריות מבצע הבניה בנוגע לבטיחות ובריאות עובדים

על פי תקנות רישום הקבלנים, על מבצע הבניה (הקבלן הראשי) להיות קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לסוגי העבודות אותן הוא מבצע. עליו להודיע על התחלת עבודתו למפקח העבודה. החובות העיקריות המוטלים על מבצע הבניה כוללים בין היתר:

 • מינוי ממונה על הבטיחות- אם בכל אתרי הבניה של המבצע מועסקים 100 עובדים או יותר בו זמנית, כולל עובדי קבלני משנה
 • אספקת כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות ווידוא כי הוא אכן מבצע אותו
 • מינוי מנהל עבודה מוסמך לאתר הבניה ורישום פרטיו בפנקס כללי שינוהל באתר
 • חובת הצגת שלט הכולל פרטיהם ומענם של מבצע הבניה ומנהל העבודה וכן מענם של מבצע הבניה ומנהל העבודה וכן את מהות העבודה המבוצעת באתר
 • חובה לספק למנהל העבודה את כל התכניות, המפרטים, האישורים וההוראות הדרושים לביצוע העבודה בצורה בטוחה.
 • חובה לספק את כל החומרים והציוד הנחוצים לכל סידורי הבטיחות וכן אחריות על תקינותם, טיבם, איכותם והתאמתם לדרישות החוק.
 • חובה לספק לעובדים ציוד מגן אישי המתאים לדרישות התקן
 • חובה לגידור וקיבוע חלקי מכונות נעים וקיום התקני בטיחות להבטחת שלמותם של אלמנטים טרומיים
 • חובה להתקשר רק עם בעלי מקצוע ברמה נאותה העומדים בדרישות החוק (כולל עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ועוד)
 • חובה לוודא ביצועם של כל הבדיקות הנדרשות על פי פקודת הבטיחות על ידי בודקים מוסמכים
 • חובה לספק ארגז עזרה ראשונה ולמנות עליו ממונה( כשנמצאים באתר יותר מ-50 עובדים על הממונה להיות מיומן בהגשת עזרה ראשונה. )
 • חובה לקיום הדרכות בטיחות ומסירת מידע אודות הסיכונים השונים לעובדים
 • חובה להודיע על תאונות עבודה או מקרה מסוכן למפקח על העבודה
 • חובה להקל על נאמני בטיחות על מנת לעודדם לביצוע תפקידיהם
 • עמידה בדרישות של תקנות גהות תעסוקתיות בנוגע להגנה על העובד מפני רעש מזיק, אבק, וחשיפה לחומרים שונים כגון ממיסים, מתכות קשות ועוד.
 • אספקת ציוד מגן אישי לפי תקנות הבטיחות בעבודה (החובה חלה על מנהל העבודה)
 • עמידה בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנושאי חשמל, עבודה על גגות שבורים ותלולים, כלים ועוד.

אספקת חומרים מתאימים ובאיכות טובה לצורך התקנת פיגומים.

אחריות ממונה על בטיחות באתרי בניה

על ממונה בטיחות בחברת בניה (אשר חובה למנותו באם מועסקים בחברה יותר מ-100 עובדים בו זמנית ) לייעץ בנושא בטיחות ובריאות. לאתר מפגעי בטיחות, לוודא עמידה בדרישות החוק בכל אתרי החברה וכן במתקנים השונים הנמצאים באתרים לרבות מחסנים, מוסכים, בתי מלאכה ועוד. בין יתר תפקידיו ניתן למנות: ייעוץ למבצע הבניה אודות חוקים ותקנות הנוגעים לבטיחות וסיוע לאנשי הצוות בביצוע דרישות הבטיחות, איתור מפגעי בטיחות, דרישת הנהגתם של סדרי בטיחות וגהות ווידוא קיום התקני בטיחות, כן עליו לפעול לקיום ההוראות בדבר הדרכת עובדים, הכנת תכנית בטיחות כנדרש בחוק ווידוא ביצוען של ההוראות בתכנית, קביעת הסדרי בטיחות בנוגע להעסקת קבלני חוץ, הפסקת העבודה במידה ונשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, וידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

אחריות מנהל עבודה באתרי בניה

מנהל העבודה באתר הבניה הוא הנושא העיקרי בנטל האחריות לבטיחות ובריאות העובדים באתר בנייה. תקנה 5 בתקנות הבטיחות לעבודות בניה קובעת במפורש כי חובות מנהל העבודה כוללות:

 • וידוא כי מבצע העבודה עומד בדרישות המוטלות עליו על פי החוק והתקנות
 • מתן התרעה על עיכובים, מחסור או פגמים וליקויים בתכניות או ציוד בחומרים
 • הודעה על תאונת עבודה למפקח העבודה האזורי
 • הדרכה ומתן הוראות והנחיות לעובדים בנושאי בטיחות
 • בדיקת כישורי עובדים והתאמתם לעבודה
 • בטיחות המבקרים באתר
 • אחריות לביצוע מקצועי של עבודות שונות כגון הקמת פיגומים, פירוק טפסות ועוד

דרישות בטיחות ובריאות מהעובד

על פי חוק על העובד להקשיב להדרכתו והוראותיו של מנהל העבודה ולהישמע לו. אסור לו לבצע במזיד וללא סיבה סבירה, מעשה העלול לסכן אותו או את זולתו, אסור לו לפגוע או להשתמש לרעה בהתקני בטיחות שלו או של עובדים אחרים, כמו כן, חלה עליו החובה להשתמש בציוד מגן אישי שסופק לו וכן חלה עליו חובה להודיע למנהל העבודה על כל מה שנראה לו כסיכון או מפגע בטיחותי. על העובד חלה החובה להתייצב להדרכות בטיחות וכן החובה להתייצב לבדיקות רפואיות על פי התקנות.

הדרכת בטיחות באתרי בניה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) מחייבות את הקבלן או הבעלים של אתר הבנייה לקיים הדרכות עבודה לכל העובדים באתר הבניה לפני תחילת העבודה בין אם מדובר על עובדים קבועים, עובדי קבלן או עובדים המבצעים פרויקטים שונים. בנוסף, תקנות הבטיחות בעבודה בגובה מחייבות את המעסיק להעביר הדרכת בטיחות לעבודה בגובה המשלבות חומר תאורטי ומעשי וזאת, על מנת ליידע את העובדים אודות הסיכונים הכרוכים בעבודתם ולמנוע ככל האפשר מקרי תאונות. הדרכות בטיחות באתרי בנייה, כוללות בין היתר: הדרכות עובדים לעבודה על סולמות, הדרכות עובדים להתמצאות באתר והדרכת בטיחות כללית. על הקבלן לוודא כי העובדים שלו עברו את כל הדרכות הבטיחות הנדרשות. לפני תחילת העבודה באתר הבנייה, עליו להכין תכנית הדרכת עובדים המפרטת את נושא ההדרכות והיקפן עבור עובדים שונים על פי המקצוע שלהם ואופי הפעילות. 

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן