מיהם האחראים על הבטיחות באתר בניה?

תאונות באתרי בניה ברחבי הארץ הן לצערנו דבר שבשגרה. רבות מן התאונות הללו אף מסתיימות, למרבה הצער, באובדן חיי אדם. האחריות המוטלת על בעלי התפקידים השונים בכל הנוגע לבטיחות באתר הבניה מוגדרת בעיקר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ובחוקים שונים (חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק המהנדסים והאדריכלים, חוק התכנון והבניה ועוד). החוק קבע מדרג של אחריות בכל הנוגע לבטיחות באתרי בניה, כשהעיקרון המנחה הוא כי בהיעדרו של בעל תפקיד מסוים האחראי הוא האדם הנמצא מעליו בהיררכיה.

בטיחות באתר בניה

בעלי התפקידים האחראים על הבטיחות באתר הבניה

החוק מונה מספר בעלי תפקידים שעליהם מוטלת אחריות בכל הנוגע לבטיחות באתר הבניה:

 • מזמין העבודה – היזם, בעל הנכס, מיופה כוחו או תופס הנכס בפועל המתקשר עם הקבלנים המבצעים עבורו את עבודות הבניה.
 • מבצע הבניה – הקבלן הראשי שעליו הטיל המזמין את ביצוע כל הבניה באמצעות עובדיו או קבלני משנה. (אם המזמין הטיל את ביצוע העבודה על יותר מקבלן אחד ייחשב המזמין כמבצע הבניה.)
 • קבלן משנה – קבלן המתקשר בהסכם חוזי ישיר עם הקבלן הראשי לביצוע עבודות בניה.
 • מנהל העבודה הראשי – לכל אתר בניה יש למנות מנהל עבודה ראשי, שהינו האחראי העיקרי לנושא הבטיחות באתר. עליו להיות בעל תואר בהנדסה אזרחית ובוגר השתלמות בעבודות בניה ובעל ניסיון של שנתיים בבניה. לחילופין אפשר למנות אדם ללא תואר שהוא בוגר קורס למנהלי עבודה מוסמכים לענף הבניה/בניה הנדסית.
 • ממונה בטיחות – עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, כל מבצע בניה המעסיק 100 עובדים ומעלה חייב להעסיק ממונה בטיחות בעל אישור כשירות.
 • מתכנן – מהנדס העוסק בתכנון מרכיבים ומערכות בבניין.
 • בונה מקצועי- בעל 3 שנות ניסיון באותו מקצוע בבניה.
 • העובד – המועסק בעבודות בניה.
 • ספקים ויצרני ציוד וחומרים

עפ"י התקנות, רוב האחריות בנוגע לבטיחות באתר הבניה מוטלת על מנהל העבודה הראשי. זאת כדי לאפשר ביצוע יעיל ומיידי של כל הדרוש לצורך הבטחת הבטיחות באתר. מנהל העבודה חייב להיות מודע לכל תהליכי העבודה והבעיות באתר בכל רגע נתון.

אחריות המזמין (היזם) בנוגע לבטיחות באתר הבניה

האחריות על מזמין העבודה היא שילוחית. על היזם חלה האחריות להתקשר עם בעלי מקצוע ולוודא כי הם בעלי הכשרה וכישורים מתאימים (עפ"י דרישות החוק ותקנות המהנדסים והאדריכלים). היזם אחראי למסור את העבודה לקבלנים רשומים בלבד, בהתאם לחוק ולתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. עפ"י פסקי דין, אם למזמין אין את הכישורים המקצועיים הדרושים כדי לפקח על איכות העבודה והתאמת הקבלנים לביצוע, עליו להעסיק אנשי מקצוע מטעמו שיפקחו פיקוח עליון על ביצוע העבודה בהתאם לדרישות.

אחריות מבצע הבניה (הקבלן הראשי) בנוגע לבטיחות באתר הבניה

עפ"י תקנות רישום הקבלנים, על מבצע הבניה להיות קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לסוגי העבודות שהוא מבצע. עליו להודיע על התחלת עבודתו למפקח העבודה. החובות העיקריות המוטלות על מבצע הבניה הן כדלהלן:

 • למנות ממונה בטיחות – אם בכל אתרי הבניה של המבצע מועסקים 100 עובדים ומעלה בו-זמנית. מספר זה כולל גם עובדי קבלני משנה.
 • לספק את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות. בנוסף, לוודא כי ממונה הבטיחות מבצע את תפקידו כראוי.
 • למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר הבניה ולרשום את פרטיו בפנקס כללי שינוהל באתר.
 • לספק למנהל העבודה את כל התוכניות, המפרטים, האישורים וההוראות הדרושים לביצוע העבודה בצורה בטוחה.
 • להציג שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצע הבניה ומנהל העבודה ואת מהות העבודה באתר.
 • להתקשר רק עם בעלי מקצוע העומדים בדרישות החוק (כולל עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ועוד).
 • לספק את כל החומרים והציוד הנחוצים לכל סידורי הבטיחות. בנוסף, לוודא את תקינותם, טיבם, איכותם והתאמתם של החומרים והציוד לדרישות החוק.
 • להקל על נאמני הבטיחות על מנת לעודדם לבצע את תפקידיהם.
 • לספק לעובדים ציוד מגן אישי המתאים לדרישות התקן.
 • לדאוג לגידור ולקיבוע של חלקי מכונות נעים, ולקיים התקני בטיחות להבטחת שלמותם של אלמנטים טרומיים.
 • לוודא ביצוען של כל הבדיקות הנדרשות עפ"י פקודת הבטיחות, על ידי בודקים מוסמכים.
 • לקיים הדרכות בטיחות ומסירת מידע לעובדים בנוגע לסיכונים באתר הבניה.
 • לעמוד בדרישות של תקנות גיהות תעסוקתיות בנוגע להגנה על העובד מפני רעש מזיק, אבק וחשיפה לחומרים שונים, כגון ממיסים, מתכות קשות ועוד.
 • לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנושאי בטיחות בחשמל, עבודה על גגות שבורים ותלולים, כלים ועוד.
 • לספק ארגז עזרה ראשונה ולמנות ממונה עליו. (כשנמצאים באתר מעל 50 עובדים על הממונה להיות מיומן בהגשת עזרה ראשונה).
 • לספק חומרים מתאימים ובאיכות טובה לצורך התקנת פיגומים.
 • לדווח למפקח על העבודה על תאונות עבודה או על מקרים מסוכנים.

אחריות מנהל העבודה בנוגע לבטיחות באתר הבניה

כאמור, מנהל העבודה באתר הבניה הוא האחראי העיקרי על בטיחות ובריאות העובדים באתר הבניה. תפקידיו של של מנהל העבודה הן בין היתר:

 • לוודא כי מבצע העבודה עומד בדרישות המוטלות עליו עפ"י החוק והתקנות.
 • להתריע על עיכובים, מחסור או פגמים וליקויים בתוכניות או בציוד וחומרים.
 • לוודא כי העבודה באתר מתבצעת בהתאם לתכנית ארגון אתר.
 •  להודיע למפקח העבודה האזורי על תאונת עבודה שהתרחשה באתר הבניה.
 • להדריך ולהנחות את העובדים בנושאי בטיחות.
 • לבדוק את כישורי העובדים והתאמתם לעבודה.
 • לדאוג לבטיחותם של המבקרים באתר.
 • לוודא ביצוע מקצועי של עבודות שונות, כגון הקמת פיגומים, פירוק טפסות ועוד. 

אחריות ממונה הבטיחות

כאמור, בחברת בניה שמעסיקה 100 עובדים ומעלה בו זמנית חובה למנות ממונה בטיחות. תפקידיו של ממונה הבטיחות הם בין היתר:

 • לאתר מפגעי בטיחות.
 • לייעץ למבצע הבניה בנוגע לחוקים ותקנות הנוגעים לבטיחות ולסייע לאנשי הצוות בביצוע דרישות הבטיחות.
 • לדרוש הנהגתם של סדרי בטיחות וגיהות ולוודא קיומם של התקני בטיחות.
 • לקבוע הסדרי בטיחות בנוגע להעסקת קבלני חוץ.
 • להכין תכנית ארגון אתר ולוודא ביצוען של ההוראות בתכנית (תכנית ארגון אתר לדוגמא ראה כאן).
 • לוודא קיומה של תכנית ושגרת תרגול מצבי חירום.
 • לפעול לקיום ההוראות בדבר הדרכת עובדים.
 • להפסיק את העבודה במידה ונשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של עובד.

אחריות המתכננים

על המתכנן מוטלת החובה להכין ולהגיש תכניות לביצוע ולרישוי המתאימות לדרישות החוק ולתקנות התכנון והבניה. אי עמידה בדרישה זו מהווה עבירה פלילית. כל מתכנן אחראי לתכנית שעליה הוא חתום ושגיאה בתכנון עלולה להוות עבירה פלילית. המתכנן אף אחראי לפיקוח עליון על ביצוע העבודה לפי התוכניות שלו.

אם המתכנן לא מבצע תכנון אלמנטים ברמה מקצועית (לא מפרט את פרטי ביצוע התכנית), המזמין ו/או הקבלן הבונה חייבים ליזום את הדרישה לתכנון ברמה מקצועית. אסור להם לסמוך רק על ניסיונו של בעל המקצוע המבצע את העבודה בשטח.

אחריות ספקים ויצרני ציוד וחומרים

על היצרן או הספק לספֵּק ציוד וחומרים ברמה נאותה ועל פי  התקנים המחייבים. תקנים למוצרים ולתהליכי ייצור אשר משרד העבודה הכריז עליהם כתקנים רשמיים, מהווים דרישת חוק. ייצור מוצרים שלא על פי דרישות התקן הינו עבירה פלילית. אחריות היצרן/הספק לטיב המוצרים מעוגנת בין היתר בחוקים ובתקנות הנוגעים לפיקוח על מצרכים ושירותים. על אף שמבצע הבניה הוא האחראי לטיב המוצרים הנרכשים, במקרה של תאונה הנובעת ממוצר לקוי עשויה לחול אחריות גם על היצרן/הספק.

דרישות בטיחות ובריאות מהעובד

חובותיו של העובד בכל הנוגע לשמירה על הבטיחות בעבודה באתר הן כדלהלן:

 • עליו להשתמש בציוד המגן האישי שהמעביד סיפק לו.
 • עליו להודיע למנהל העבודה על כל מה שנראה לו כסיכון או מפגע בטיחותי.
 • אסור לו לפגוע או להשתמש לרעה בהתקני בטיחות שלו או של עובדים אחרים.
 • עליו להקשיב להדרכתו ולהוראותיו של מנהל העבודה ולהישמע לו.
 • אסור לו לבצע במזיד וללא סיבה סבירה מעשה העלול לסכן אותו או את זולתו.
 • עליו להתייצב להדרכות הבטיחות.
 • עליו להתייצב לבדיקות רפואיות עפ"י התקנות.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) מחייבות את הקבלן או הבעלים של אתר הבניה לקיים הדרכת בטיחות בבניה לכל העובדים באתר לפני תחילת העבודה. זאת בין אם מדובר על עובדים קבועים, עובדי קבלן או עובדים המבצעים פרויקטים שונים. לפני תחילת העבודה באתר בניה על הקבלן להכין תכנית להדרכת העובדים, המפרטת את נושא ההדרכות והיקפן עבור עובדים שונים, בהתאם למקצוע ולאופי הפעילות שלהם. על הקבלן לוודא כי העובדים עברו את כל הדרכות הבטיחות הנדרשות.

בנוסף להדרכת הבטיחות בבניה, לפני תחילת העבודה בכל אחד מאתרי הבניה של החברה הקבלנית חייב כל עובד קבלן וכל עובד מטעמו של הקבלן לעבור הדרכת בטיחות להתמצאות באתר. תוכן ההדרכה יכלול בין היתר את הנושאים שלהלן:

 • נוהלי בטיחות באתר הבניה;
 • נהלים להתנהלות במקרי חירום;
 • סיכונים כלליים המצויים באתר הבניה;
 • סיכונים ייחודיים באזורים שונים באתר;
 • שימוש בציוד מגן אישי.

בנוסף, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) מחייבות את המעסיק להעביר לעובדים הדרכות עבודה בגובה. עפ"י תקנות אלה, הקבלן לא יאפשר עבודה בגובה של עובד שלא קיבל הדרכה לעבודה בגובה. ההדרכה מותאמת לסוג העבודה הספציפי שמבצע העובד: עבודה על סולמות, גגות, קונסטרוקציה, חללים מוקפים וכו'.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “מיהם האחראים על הבטיחות באתר בניה?”

 1. כ"כ הרבה בעלי תפקידים אחראים על בטיחות באתר בניה ולמרות זאת קורות כל כך הרבה תאונות עבודה של עובדים בבניה…

  1. ליאור מקדש

   אכן, למרבה הצער העבודה בענף הבניה כרוכה בסיכונים רבים. מדובר באחד הענפים שמתרחשות בו הכי הרבה תאונות עבודה. לכן עלינו להקפיד למלא אחר כל כללי הבטיחות, וכמובן לוודא שכל עובד עובר את כל הדרכות הבטיחות הרלוונטיות לתפקידו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן