גידור ושילוט אתר בניה

גידור ושילוט של אתר בנייה

על פי פקודת הבטיחות בעבודה, יש לגדר אתר בנייה ולתלות במקום שלטי אזהרה הנראים לעין, המתריעים על הסכנות הקיימות באתר. כמו כן יש לסמן דרכי גישה בטוחות למקום. האחריות על גידור אתר הבנייה ושילוטו מוטלת על מתכנני האתר, הקבלנים, מנהל העבודה וממונה הבטיחות במקום.

גידור אתר הבנייה ושילוטו נועדו למנוע כניסה של הציבור לאתר. השילוט נועד גם ליידע את העובדים בנוגע לסיכונים הרבים במקום, כגון חומרי בנייה המונחים במקום ועלולים ליפול מגובה, סכנת פגיעה ממנופים או ממיכון כבד המופעל בשטח, סכנת נפילה מגובה או נפילה אל בורות וחפירות פתוחים באתר, סכנת התחשמלות, חשיפה לציוד כמו פסולת בניין ואריזות של חומרים מסוכנים, חשיפה לרעש.

גידור של אתר בניה

תכנון הגידור של אתר בנייה

כשבוחרים גידור לאתר יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

 • קרבת אתר הבנייה לאזורים ציבוריים, כגון אזורי מגורים ואזורי קניות;
 • קרבה לאזורים בהם מצויים ילדים, כגון בתי ספר וגנים;
 • סוג הסכנות בסביבת העבודה;
 • משך זמן העבודה;
 • מיקום הגדר ההיקפית והדרישות הביטחוניות במקום;
 • הימצאותו של גידור קיים;
 • קביעת סוג הגדר;
 • שערי כניסה ויציאה;
 • שערים לכניסת הולכי רגל ושערים לכניסת כלי רכב.

כללים בנוגע לגידור אתר הבנייה ושילוטו

 • גדר המקיפה אתר בנייה חייבת להקיף את כל סביבת אתר העבודה.
 • יש להשאיר מרווח של 1.5 מטר לפחות בין הגידור לכביש, וזאת כדי לאפשר מעבר בטוח של הולכי רגל.
 • יש להקפיד כי הגדר לא תפגע בשדה הראייה של העוברים והשבים באזור. במיוחד חשוב להקפיד שהגדר לא תסתיר תמרורים ושילוט מעברי חצייה להולכי רגל או כניסות ויציאות של כלי רכב מאתר העבודה.
 • על פי תקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח-1988, יש להתקין שלט שבו יצוין שם מבצע הבנייה וכתובתו, שם מנהל העבודה ומהות העבודה המתבצעת במקום.
 • בנוסף לאמור לעיל יש להתקין סימני אזהרה ושילוט בהתאם לסוג העבודות המתבצעות באתר וכן שילוט המכווין את הולכי הרגל אל מסלולי הליכה ומעברים בטוחים.
 • על השלטים להיות קריאים וברורים ויש להציב אותם במקומות בולטים בחזית אתר הבנייה. שלט שניזוק יש להחליפו באחר.
 • יש להקפיד כי השערים והכניסות של אתר העבודה ייפתחו תמיד כלפי פנים.
 • יש להקפיד כי גדר של אתר בנייה הצמוד למעבר עוברי אורח תמנע אפשרות של נפילת חפצים אל מחוץ לאתר, ועליה לכלול גגון המותאם לעומסים העשויים להיווצר.
 • הקמת אתר בנייה עלולה לפגוע בסביבה הקרובה, ולכן כשמקימים גידור זמני יש להתחשב במקומות כמו אתרי תיירות הסמוכים לאתר והגישה אליהם, עצים ונופים ומעברי מים. יש להקפיד כי הגידור הזמני לא יחסום מעברי מים ונחלים או יפריע לזרימת מים בעת ירידת גשם שוטף.
 • בכל יום, עם תום העבודות באתר הבנייה, יש לערוך סריקה של המקום ולוודא כי הגידור שלם ומאובטח מפני פגיעות, שלטי האזהרה תלויים כולם במקומם, חורים ופתחים בגדר, במידה ויש, מכוסים ובורות וחפירות פתוחים מגודרים. בנוסף יש להקפיד לנעול את שערי הגישה.

סוגי גידור זמניים באתר בנייה

גדר פתוחה או רשת 

גדר המותקנת במקומות שבהם הדרישות פחות מחמירות והערכת הסיכונים או הרשויות מאפשרות סוג גדר זה באתר.

על הגדר לעמוד בעומסים העלולים לאתגר אותה.

על השערים להיפתח כלפי פנים.

גדר פתוחה חייבת לעמוד על רגליים השומרות על יציבותה ומונחות בחופשיות על הקרקע.

גדר קשיחה אטומה

גדר הבנויה מלוחות ופנלים קשיחים המחוברים ביניהם ויוצרים רצף סביב האתר. הגדר יכולה להיות נתמכת, עצמאית או רתומה ליסודות מתאימים העומדים בעומסים הנדרשים.

גובה הגדר צריך להיות 2 מטרים לפחות.

הגדר צריכה להיות עמידה בהתאם להערכת סיכונים במקום ודרישת הרשויות. כמו כן עליה להיות עמידה כנגד עומסים.

תמיכות הגדר לא יבלטו אל מסלול הנסיעה או ההליכה.

 על השערים להיפתח כלפי פנים.

מחסומים

הצבת מחסומים נדרשת לאורך תעלות, חפירות, עבודות סלילה, שפת מדרכה, הנחת צינורות ועוד. הקמת גדר מחסומים היא בהתאם לדרישות התחיקה והרשויות. כאשר המחסומים משמשים להפרדה בין הולכי רגל לתנועת כלי רכב עליהם להיות מלאים במים או עשויים מבטון.

 

ממונה בטיחות באתר בנייה

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו-1996, כל מבצע בנייה המעסיק 100 עובדים או יותר באתר הבנייה נדרש למנות ממונה בטיחות. בין תפקידיו של ממונה הבטיחות באתר בנייה: לאתר מפגעי בטיחות במקום וליידע את המעביד על אודותיהם; להכין תוכנית לניהול בטיחות במקום וליישם אותה; לוודא כי תנאי הבטיחות במקום, במתקנים, בציוד וכו' עונים על דרישות החוק, ואם לא, לדרוש מההנהלה להתאימם לדרישות החוק; לוודא כי ההנהלה נוקטת את כל האמצעים הנדרשים כדי להפחית סיכונים במקום; לערוך סקר סיכונים באתר הבנייה אשר ממנו ייגזרו נוהלי הבטיחות.

מנהל עבודה באתר בנייה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, המעסיק מחויב למנות בכל אתר בנייה מנהל עבודה שינהל בצורה צמודה ומתמדת את עבודות הבנייה באתר, וזאת על מנת להגביר את הפיקוח על יישומן של תקנות הבטיחות באתר ובכך למנוע תאונות. מנהל העבודה יהיה אדם בעל ידע, מיומנות וכלים הנדרשים לשם כך.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן