דוגמא תוכנית לניהול בטיחות

דוגמא של תוכנית לניהול בטיחות

תוכנית בטיחות לדוגמא

תוכן עניינים

נושא

 

אישור התכנית והקצאת משאבים

 

 

 

תכנית

בטיחות

 

א.     תיאור האתר/הפרויקט

ב.     מדיניות הבטיחות והבריאות

ג.      תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית

ד.     ניהול הסיכונים במקום העבודה

ה.    הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית

ו.       בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים

ז.       בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים

ח.     קביעת וחידוש היתרים ואישורים

ט.    פעולות ומשימות שונות לקידום הבטיחות

י.       רשימת הוראות ונהלי הבטיחות והבריאות

אישור התוכנית והקצאת משאבים למימושה

בהתאם לדרישות סעיף 3.(ב)(4) בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2012, ולאחר שהתייעצתי עם ועדת הבטיחות,  הריני מאשר את תוכנית הבטיחות לחברת XXXX בע"משהוכנה על-ידי __________    בתאריך: __________

חתימה: __________   שם החותם:  ___________

תפקידו: ממונה בטיחות   תאריך: ______________

החלטה על הקצאת משאבים

בהתאם לדרישות סעיף 3.(ב)(5) בתקנות, החלטתי להקצות ליישום התוכנית השנתית סך של   _________ ש"ח.

חתימה: ____________  שם חותם: __________________           

תפקידו באתר:  מבצע הבנייה   תאריך: _________________

תיאור האתר

מקום האתר ותיאור מאפייני הפעילות העיקריים

מיקום האתר: בי"ח ברזילי – אשקלון – כניסה ראשית לבניין האשפוז

ייעוד הבנייה: פיתוח בכניסה לבניין האשפוז, עבודות פיתוח, בינוי ומערכות

 

היקף המועסקים ועיסוקיהם

בפרויקט הבנייה מועסקים כ- 17 אנשים

סוג עיסוק

מספר מועסקים

עובדי פיתוח

4

מנהל עבודה

1

מנהל פרויקט

2

מפעיל צמ"ה

1

קבלן משנה לחשמל

1

קבלן משנה אינסטלציה 

1

קבלן משנה פיתוח נוף (גינון)

1

מיקום גאוגרפי של אתר הבנייה:

 

שם אתר

מיקום / כתובת

פעילויות עיקרית/

תהליכים עיקריים

בי"ח הממשלתי ברזילי

ההסתדרות 2, אשקלון

עבודות פיתוח, בינוי ומערכות

מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של החברה

חברת xxxx בע"מ רואה בבטיחות ובבריאות בתעסוקה (להלן בב"ת) ערך עליון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מכל פעילות , ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי החברה.

המנכ"ל יפעל לשימוש בשיטות, ציוד וחומרים באופן מושכל אשר יבטיח ביצוע עבודה באופן בטיחותי, ויהוו דוגמה אישית ע"י מימוש אחריותו לניהול בטיחותי.

הנהלת החברה מחויבת לעמידה בדרישות כל דין, וכן בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים, ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

מדיניות הבב"ת של החברה מבוססת על מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.

במקרה של אירוע בטיחותי או תאונת עבודה, יבוצע תחקיר (פרו-אקטיבי) לאיתור גורמי שורש וינקטו פעולות מתקנות למניעת הישנות האירוע או התאונה.

החברה מפעילה פעילויות הדרכה, הכשרה, מתן הרשאות, הסברה, עידוד דיווח על אירועי בטיחות.

 מדיניות הבטיחות של החברה  תופץ ו/או תהיה זמינה לכל העובדים, כחלק מהתרבות הארגונית שלה.

כדי לממש את מדיניות הבב"ת, יושם דגש על הפעילויות הבאות:

 • מעורבות ההנהלה: מנהלים בכירים נדרשים להפגין את מעורבותם בבב"ת ע"י השתתפות בסיורי בטיחות, קיום שיחות בטיחות, העלאת נושא הבטיחות בישיבה שבועית/חודשית, לקיחת חלק בחקירת תאונות, ועמידה ביעדי הבטיחות שנקבעו. כל מנהל יהווה דוגמה אישית בהקפדה על נושאי בטיחות ובריאות.
 • שיתוף עובדים: ההנהלה תשתף את העובדים באופן פעיל בכל נושאי השמירה על הבב"ת, וזאת הן במסגרת ועדת הבטיחות המפעלית, והן באמצעות שיתוף העובדים או נציגיהם בסיורי בטיחות, חקירת תאונות, כתיבה או שינוי נוהלי בטיחות, ובישיבות הנהלה בהן דנים בנושאי בב"ת.
 • מסירת מידע לעובדים על סיכונים: הנהלת החברה תביא לידיעת כל העובדים את הסיכונים הנשקפים להם בעבודתם, ותדריך אותם כיצד ניתן להתגונן בפניהם.
 • נוהלי בטיחות והוראות בטיחות: לכל פעילות שיש בה גורמי סיכון ייכתבו נהלים /או הוראות עבודה המורים לעובד את שיטות העבודה שתמנענה פגיעה.
 • הורדת רמת סיכונים בחברה: יינקטו פעולות כדי להוריד סיכונים שאותרו לרמת סיכון קבילה.

ציוד עבודה בטיחותי וציוד מגן אישי: הנהלת החברה תספק לעובדים ציוד וכלי עבודה תקינים ובטוחים לשימוש, העומדים בדרישות התקנים, וכן תספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש בחוק, בתקנים, בנהלים ובהוראות היצרן או הספק.                                   

קיום מבדקי בטיחות וגיהות שוטפים: הנהלת החברה תנחה על קיום מבדקי בטיחות וגיהות שוטפים באתרי הפעילות לבחינת ליקויים שונים ומידת העמידה בדרישות הבטיחות והגיהות התעסוקתית.

יעדים ומדדים:

נושא

מדד / יעד

אופן מדידה

ירידה במספר תאונות העבודה

ירידה של 10% בתאונות עבודה

אחוז הירידה בהשוואה לשנה קודמת

ביצוע ניתוח סיכונים לפני כל שלב בבנייה

ביצוע תהליכי JSA לעמדות עבודה (או תהליכים רלוונטיים) בשנה

אחוז עמדות העבודה (או תהליכים) להם בוצע JSA בהתאם להתקדמות התוכנית ולהתפתחות המפעל

העסקת עובדים בעלי כישורים והסמכות נדרשות לביצוע העבודות

100% בעלי הסמכות נדרשות

אחוז העובדים שיש להם כישורים והסמכות כנדרש

שימוש מלא בציוד מגן אישי כנדרש ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה

100% שימוש בציוד מגן אישי

תוצאות מבדק חודשי של אחוז השימוש בציוד מגן אישי

דיווח על כל תאונה ועל כל אירוע בטיחותי באתר (כמעט תאונה ועוד)

100% דיווח על תאונות ואירועי בטיחות כגון כמעט תאונה

השוואה לשנים קודמות

ביצוע חקירת גורמי שורש לכל תאונה עם נפגעים

100% תחקירים מתועדים לאירועי בטיחות עם נפגעים

אחוז תאונות עם נפגעים שנחקרו ע"י ממונה בטיחות או מנהל הפרויקט

ביצוע המלצות מאושרות כתוצאה מתחקיר תאונה או החלטות ועדת בטיחות

 – ביצוע מיידי של ההמלצות להן נקבעה רמת דחיפות "גבוהה"

 – ביצוע יתר ההמלצות תוך 6 חודשים לכל היותר

בחינת אחוז ההמלצות שבוצעו בדיון הבטיחות החודשי או הרבעוני המקובל בחברה

מתן תדריך בטיחות כללי והדרכת בטיחות ממוקדת לפעילות, לכל עובד חדש הנקלט בחברה (כולל עובדי קבלן ועובדי כוח אדם)

ביצוע 100% הדרכת עובדים חדשים טרם תחילת עבודתם, הן ע"י ממונה הבטיחות והן ע"י המנהל הישיר.

כל ההדרכות יתועדו.

תוצאות מבדק חודשי של ביצוע הדרכות בחברה

סדרי עדיפויות

אלו הם סדרי העדיפויות להפחתת סיכוני בטיחות ובריאות באתרי החברה ופעולותיה:

 • טיפול בגורמי סיכון היכולים לגרום לקטסטרופה: קריסת והתמוטטות מבנים ומתקנים, דליקה רבתי וכדומה.
 • טיפול בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומיידית למי מהעובדים
 • טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפות התואם את הציון שקיבלו בלוח ההחלטות של הערכת סיכונים

 הערה: סדרי העדיפות לעיל לא ימנעו טיפול בסיכונים שניתן לתת להם מענה מיידי.

תקנים והנחיות

 החברה מחויבת לעמידה בדרישות כל דין, וכן בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים, ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית (מבנה ארגוני)

מבנה הארגוני של מערך הבטיחות (תרשים ארגוני)
 • ממלאי תפקידים במערך הבטיחות:
תפקידשםטלפון
ממונה על הבטיחות  
מנהל העבודה  
מגיש עזרה ראשונה  
קבלן ראשי  
מנהל הפרויקט  

 השירותים הרפואיים המספקים שירותי בריאות לעובדים:

 • מכבי שירותי בריאות, מרפאה תעסוקתית – כנרת 7, רובע '"א, אשדוד (טלפון: 08-8549949)
 • שירותי בריאות כללית, מרפאה תעסוקתית – גיורא יוספטל 11, אשקלון (טלפון: 08-6778601)

מערך טיפול ותגובה לאירועי בטיחות ומצבי חירום

צוות חירום באתר:

שםתפקיד
מגיש עזרה ראשונהמענה ראשוני לטיפול בפצוע
מנהל עבודהראש צוות חירום באתר

 

גורמי חוץ בחירום:

גורם החוץשם / כתובתטלפון
מגן דוד אדום 101
תחנת כיבוי אש – איגוד ערים 102
משטרת ישראל 100
המשרד להגנת הסביבהאיה פכט08-9788806
מפקח עבודה משרד התמ"תארוין סני04-8613716
פיקוד העורף – ענף חומ"ס 08-9783823
מרכז למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-8541900
מרפאה תעסוקתיתראה פרטים בסעיף 5.3 ג' 

תנאים להתחלת עבודה ולהפסקתה

על מנת להבטיח פעילות בתצורה בטוחה יש לדאוג טרם תחילת הפעילות ועד לסיומה להדרכת עובדים, תקינות ציוד המגן והעבודה ותקינות התהליכים השונים.

2.1. תנאי כניסה לאתר

2.1.1. חולצות עם שרוולים קצרים/ארוכים ומכנסיים ארוכים

2.1.2. נעלי בטיחות

2.1.3. כובע מגן תקין ותקני

2.1.4. כפפות עבודה בהתאם לסוג הסיכון

2.1.5. משקפי מגן בהתאם לסוג הסיכון

2.1.6. אטמי אוזניים / אוזניות בהתאם לסוג הסיכון

2.1.7. תעודת זהות של העובד

2.1.8. וסט זוהר תקני בעבודות לילה

2.1.9. קבלת הדרכת בטיחות ממנהל העבודה של האתר

2.1.01. לפני הגעה לאתר יש לתאם זאת עם מנהל העבודה

2.1.11. ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה חובה בעבודה בגובה העולה על 2 מטר במקום שאין בו גידור או מעקה בטיחות, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה).

2.1.12. ציוד מגן אישי חובה בהתאם לסוג הסיכון

2.1.13. הרשאות רישיונות והסמכות חובה בהתאם לדרישות החוק

2.2. היערכות מונעת

2.2.1. מינוי מנהל עבודה לאתר הבנייה וממונה בטיחות בעבודה

2.2.2. מסירת מידע והדרכת עובדים ע"י מנהל העבודה

2.2.3. ניהול פנקס כללי ויומן הדרכה

2.2.4. תדרוך והחתמת עובדים וספקים על תדריך בטיחות

2.2.5. מעקב וכשירות כלים, ציוד ומפעילים

2.2.6. בדיקות תקופתיות

2.2.7. גידור ותמרור

2.2.8. שימוש בציוד מגן אישי

2.2.9. בקרה יומית ושוטפת ע"י מנהל עבודה

2.2.10. גידור וריתום למניעת / בלימת נפילה

2.2.11. דיפון חפירות / גידור ושילוט מתאימים

2.2.12. משטחי עבודה / טפסות / סולמות עפ"י התקן והחוק

2.2.13. הסדרי תנועה (לפי הצורך)

2.2.14. ציוד כיבוי אש ועזרה ראשונה באתר

2.3. ציוד וכלי עבודה

טרם הבאת הציוד יש להציג את מכלול הטפסים והתסקירים של המערכת והציוד הנלווה ולהביאו לרשות מנהל העבודה של האתר. מנהל העבודה יתעד את המסמכים בפנקס הכללי של האתר (ירוכז ויתועד בתיק בטיחות).

2.3.1. רכב נושא: רישיונות וביטוח מתאימים ובתוקף

2.3.2. מפעיל / נהג: רישיונות/הסמכות מתאימים ובתוקף

2.3.3. עובדים: בעלי הכשרה ורקע מקצועי מתאים לסוג הפעילות שתבוצע

2.3.4. ציוד וכלי עבודה תקניים, תקינים ועם תסקירים (למחוק את המיותר):

2.3.4.1. ציוד, מכונות ואביזרי הרמה

2.3.4.2. ציוד חשמלי מיטלטל

2.3.4.3. ציוד מכני הנדסי

2.3.4.4. פיגומים וסולמות

2.3.4.5. ציוד חשמלי לאחר בדיקה ע"י חשמלאי מוסמך (עם מסמכים ובתוקףׂ)

2.3.4.6. הגנות לציוד סובב ונע, ביטול נזילות, אבטחת צנרת לחץ, מנגנוני בטיחות

2.3.5. העובדים יצוידו בציוד מגן אישי:

2.3.5.1. מגן פנים / משקפי מגן (מותנה בסוג הפעילות)

2.3.5.2. אטמי אוזניים / אוזניות (מותנה בעוצמת הרעש)

2.3.5.3. מסכות מגן / נישמית (מותנה בסוג הפעילות)

2.3.5.4. ציוד מגן אישי בסיסי המוגדר על ידי הנהלת האתר קסדה ונעלי בטיחות חובה תמיד!

2.3.5.6. יש לעבור הדרכת בטיחות טרם תחילת העבודה אצל מנהל העבודה.

2.3.5.7. פעילות תהליכים בתצורה בטוחה תתבצע על ידי בקרה של מנהל העבודה.

2.3.6. ציוד לעבודות שונות ייבדק עפ"י התקנה ולפני כל שימוש (ע"י המפעיל).

2.3.7.1. עבודה חמה

2.3.7.2. עבודה בגובה

2.3.7.3. עבודות עם אנרגיה עצורה (חשמל אוויר והידראוליקה)

2.3.7.4. עבודות הנפה

2.3.7.5. עבודה במקום מוקף

2.3.7.6. עבודות שינוע לצמ"ה

2.3.7.7. עבודה עם חומרים מסוכנים

2.4. שילוט באזור העבודה

2.4.1 יותקנו שלטי אזהרה לסיכונים שונים במתחם וסביבתו:

 • שלט שבו יצוינו פרטים אלו:
  1. שם מבצע הבנייה ומענו
  2. שם מנהל העבודה
  3. מהות העבודה המתבצעת
 • כניסה ויציאה
 • דרכי מילוט
 • הכוונת תנועה

2.4.2 יותקנו שלטים לציוד מגן אישי נדרש:

 1. קסדת מגן
 2. נעלי עבודה
 3. ביגוד
 4. הגנת שמיעה
 5. חובת שימוש ברתמת בטיחות
 6. חובת שימוש בכפפות

3. עזרה ראשונה ופינוי במקרה חירום

3.1. ארגז עזרה ראשונה יהיה באתר בכל עת. מיקומו ייוודע לכל העובדים, הוא יהיה נגיש לעובדים בכל שעות העבודה ויהיה באחריות מנהל העבודה/מע"ר.

3.2. פינוי בשעת חירום ע"י רכב פינוי אשר יוגדר מראש או על ידי מד"א.

3.3. יוצב שילוט עם מספרי טלפון בשעת חירום.

ניתוח גורמי סיכון, והערכת סיכונים – (לפי J.S.A.)

מטריצת החלטות

טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה")

מקרא

אדום: סיכון לא קביל, עדיפות טיפול ראשונה, יש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת  עבודה או השבתת מתקן.

צהוב: אזור ה- ALARP* (נסבלות הסיכון). ניתן להסתכן אם הפחתת הסיכון אינה מעשית או שעלותה גבוהה מדי יחסית לתוצאה המתקבלת ובתנאי שנוקטים בצעדי בקרה מתאימים.

רק מנהל בעל סמכות מתאימה רשאי לאשר את ביצוע העבודה.

ירוק:  סיכון (קביל) זניח.

*ALARP – מעשי במידה סבירה ("As Low As Reasonably Practical")

תרחישי פגיעה אשר קיבלו ציון של 12 ויותר בטבלה של הערכת סיכונים, אינם קבילים. יש להפסיק את הפעילות ולחדשה לאחר ביצוע תהליכי הפחתת הסיכון לרמה קבילה. 

זיהוי גורמי סיכון וקביעת אחראי על ביצוע עבודה בסיכון

זיהוי גורמי סיכון

תהליך ניהול סיכונים כולל בתוכו מספר שלבים:

 תהליך "זהב" – זיהוי , הערכת הסיכון ובקרה על הסיכון.

השלב הראשון הינו זיהוי גורמי סיכון והגדרתם. על מנת לזהות את כל הסיכונים הקיימים, דרושה היכרות טובה מאוד של הארגון, שלבים בתהליכי ביצוע עבודה וסביבתו.

היכרות מעמיקה של הארגון וסביבתו יאפשרו לנו לזהות את גורמי הסיכון והערכת הסיכונים (לקבוע את הסיכון / ‏לקבוע את רמת הסיכון) ולמנוע תרחישים בהתאם.

ניתוח סיכונים ואמצעי בקרה

אתר / מחלקה  ______________________   נושא העבודה _______________________ 

מבצע ניתוח הסיכון _________________         תאריך ___________________

מס'

גורם הסיכון / תרחיש פגיעה שאותר

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

הסיכון השיורי

(לאחר ביצוע ההמלצות)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

להתרחשות אירוע

חומרת פגיעה

חומרה כוללת (מכפלה)

סבירות להתרחשות אירוע

חומרת פגיעה

 

חומרה כוללת (מכפלה)

 

     

דוגמא

     
           

הסיכונים העיקריים שכלל העובדים באתר חשופים אליהם:

 • פציעות בזמן ביצוע עבודה עם ציוד מכני כמו מקדחה, דיסקים וכ"ו.
 • החלקות, נפילות ומעידות בעת ביצוע עבודות בגובה על גגות, ממשטחים מוגבהים, על סולמות ועוד.
 • סיכוני התחשמלות כתוצאה ממגע עם חוטים גלויים (לא מבודדים) או מעבודה עם כלים חשמליים מיטלטלים לא בדוקים ולא תקינים.
 • חשיפה לרעש מזיק.
 • חשיפה אפשרית לחומרים מסרטנים מחומרי גלם שונים (כגון אבק מזיק) במהלך העבודה.
 • פגיעות וכאבים בידיים ובזרועות עקב ביצוע עבודות שונות בתנוחות גוף לא נוחות עם כלים רוטטים וכ"ו.
 • סיכוני אש מחומרים דליקים מתלקחים, כמו חומרי סיכה, צבע וכ"ו, כתוצאה משפיכות, דליפות והזנחה של חומרים דליקים, או על ידי הצתה מפעולות של חיתוך בלהבה, ריתוך, השחזה וכ"ו.
 • כאבי גב ובעיות שריר ושלד אחרות הנובעות ממאמץ יתר ומיציבה לא נכונה בזמן הרמה והזזה של משאות כבדים.  
 1. התארגנות כללית

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

כניסת בלתי מורשים לאתר

פגיעה / פציעה

2

3

6

– שלטי אזהרה

– גידור ותיחום האתר

– בקרת כניסה

– זיהוי העובדים

– הדרכות יומיות

– שימוש בציוד מגן אישי

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

סכנת נפילה של ציוד וחומרים ובני אדם

פגיעה / פציעה / מוות

2

4

8

הרכבת התקנים למניעת נפילה, גידור, רתמות, הדרכות, סגירת פתחים ופירים, יציבות משטחים, ציוד תקין ותקני וסולמות

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

עבודות פיתוח, שטח וחפירה

קריסה, התמוטטות, דריסה

2

3

6

הגנה מפני התמוטטות, גידור, סימון, מעברים בטוחים, מרחק כלים מדפנות חפירה, גידור בורות וסימון אזורי חפירה, שימוש בציוד מגן אישי, כולל וסט זוהר

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

חשמול

התחשמלות / שרפה

3

4

12

עבודה ע"י חשמלאי בהתאם לסוג העבודה והרישיון, הארקה/פחת בידוד, כלים תקניים ותקינים. אישור מהנדס בודק לאישור המבנים והארקות

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

חפירות

פגיעה בתשתיות באתר וסביבתו ובעובדים

2

4

8

בהתאם לסקר זיהוי תשתיות 

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

6

היפגעות עובדי חברה, קבלני משנה ואורחים

פציעה / מוות

2

3

6

הדרכת בטיחות לכלל העובדים, שימוש בציוד מגן אישי

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

7

זיהוי תשתיות

פגיעה בתשתיות חשמל/מים/בזק וכו'

2

2

4

– זיהוי התשתיות ומסירת המידע והמפה לקבלן המבצע

– ביצוע חפירות גישוש בטרם ביצוע העבודה

– סימון תוואי התשתיות בשטח

– קבלת אישורים לגבי מיקום התשתיות

1

2

2

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

8

כשל מתקני הרמה ואביזרים

פציעה / מוות

2

3

6

 מפעילים כשירים ומוסמכים, כולל אתת מוסמך ותסקירים בתוקף לציוד החייב בדיקה תקופתית, אמצעי קשר ותקשורת בין אתת למפעיל מכונה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

9

מעברים פנויים

נפילה, מעידה

2

3

6

סדר, ניקיון, ארגון בטיחות באתר, טיפול במפגעים בשוטף

1

2

2

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

10

פגיעה בעת הנפה

נפילת ציוד

3

4

12

אין להניף מטען מעל ראשים של אנשים, אתת מוסמך ומפעיל מוסמך, ציוד תקין ובבדיקה תקופתית ע"י בודק מוסמך, אמצעי קשר ותקשורת בין האתת למפעיל המכונה, תדריך בטיחות והסמכות עובדים

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

11

נפילה מגובה

– נפילת בני אדם

– נפילת ציוד

2

4

8

הדרכה והסמכה כחוק ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה, שימוש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה, התקנת מערכות מעקות כמתחייב בתקנות עבודה ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), כולל לוח רגל, אזן תיכון ואזן יד או שימוש בקו חיים, סגירת פירים/בורות וכל אזור סכנה למניעת נפילת אדם וציוד

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

12

הרמת משאות כבדים

פגיעות בעמוד השדרה (כאבי גב), כאבים בזרועות ובידיים

2

3

6

יש ללמוד ולהשתמש בשיטות הרמה והזזה בטיחותיות כאשר צריך להרים משאות כבדים או מגושמים, יש להסתייע באביזרי עזר מכאניים עבור הרמה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. חשמל וציוד מיטלטל

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

עבודות חשמל באתר (התקנות חיווט ועוד)

התחשמלות

3

4

12

עבודות חשמל, התקנות, חיווט ובדיקות ייעשו ע"י חשמלאי מוסמך

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

1

קבלת ציוד באתר

קבלת ציוד לא תקין / לא בדוק

 – פגיעה בעובד

3

4

12

– בדיקת הציוד טרם קבלתו ע"י הקבלן

– בדיקה חצי שנתית של ציוד חשמלי מיטלטל ע"י חשמלאי מוסמך

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

פריסת כבלים ומיקום הציוד

– מגע עם מים ורטיבות

– פגיעה מכנית בכבלים

– פגיעת עובד בכבלים

2

4

8

– התקנת כבלי חשמל עם אמצעים למניעת מגע עם מים

– התקנת כבלים בהתאם לחוק החשמל

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

חיבור לחשמל

ליקוי וכשל במערכת למניעת התחשמלות

2

4

8

– בדיקת הימצאות ותקינות מגן פחת (בדיקה שבועית)

– בדיקת קופסאות השקעים והחיבורים לפני חיבור לחשמל

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

פגעי מזג אוויר

גשם/רוחות

2

3

6

– שימוש בציוד מוגן מים או התקנת הגנה פיזית על הציוד

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

פעילות התקנה של ציוד חשמלי

התחשמלות, התזת רסיסים/גיצים, רעש

2

3

6

– בדיקת תקינות לציוד ואישור בדיקה בתוקף ע"י חשמלאי בודק

– שימוש בציוד מגן אישי מתאים, תקין ותקני

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. עבודה עם חומרים מסוכנים

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

עבודות צבע / עבודה עם חומרים מסוכנים

פגיעה בעובד

2

4

8

– הדרכת עובדים

– שימוש בציוד מגן אישי מתאים

– שימוש בגיליונות בטיחות  SDS והכרת הסיכונים וציוד המגן האישי הייעודי

– הימצאות תיק עזרה ראשונה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

אחסון החומר

– עובדים בלתי מיומנים

– קרבה לאש גלויה ומקורות חום

– עמידות לאירועים שונים

– כמות חומ"ס גדולה מהמותר בפטור היתר רעלים

2

4

8

– הדרכת עובדים

– שימוש בצמ"א מתאים, תקני ותקין

-אחסון בקופסה / ארגז/ארון העשוי מחומר מעכב בעירה, חסין למים, המאוחסן במחסן הרחק ממקורות חומרים דליקים, חום ואש גלויה (11 מ')

– אחסון במאצרות בהתאם להנחיות חומ"ס, בעלות נפח כולל של 110% מהנפח המאוחסן

– גיליונות בטיחות לחומרים

– הפרדת חומרים מסוכנים

– איסור אכילה ועישון בסביבת החומר

– שטיפת ידיים לאחר עבודה עם כל חומר כימי

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. עבודה עם מנופים ושינוע מטען

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

קשירת מטען

– כשל במכונות ובאביזרי ההרמה

– כשל בחיבור המטען למנוף הנייד

– כשל בקשר עין אתת

-מפעיל המנוף הנייד

2

4

8

– בדיקה שגרתית של המנוף הנייד ע"י מפעילו

– חיבור המטען למנוף ע"י/תוך פיקוח הדוק של אתת

– האתת יצויד בכובע מגן ואפוד זוהר 

– תסקירים בתוקף לאביזרי הרמה ומכונות הרמה וכן למנוף הנייד

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

הרמת המטען

– קשר עין לקוי בין מפעיל המנוף הנייד למטען

– קשר עין לקוי בין האתת למנופאי

– עובדים בצמוד למטען

– נפילת מטען / פגיעה בעובד

3

3

9

– שימוש באתת להנחיית המנופאי

– שימוש במכשירי קשר בין האתת למפעיל המנוף

– הרחקת העובדים מאזור ההנפה

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

שינוע המטען

– עובדים בצמוד למטען

– מעבר ציוד מעל העובדים

3

4

12

– רישיונות המפעיל מתאים לציוד

– הסמכת עובדים, רענוני בטיחות

– הדרכות מנהל עבודה לפני ביצוע

– ביקורת ציוד לפני ביצוע עבודה

– אישורים/בדיקות ממשלתיות /בודק מוסמך בתוקף

– שימוש בציוד מגן אישי

– גידור, תיחום ושילוט אזור העבודה (אין לעמוד מתחת למשא מורם

– תיאום ביצוע עבודה

– עבודה עם אתת וענבן מוסמך

במידת הצורך – שימוש במכשירי קשר תקינים

– תוכנית הנפה

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

הנחת המטען

– עובדים בצמוד למטען

– טלטול המטען ונפילתו

– משטח האחסון לא מתאים

 – נפילה או קריסה

3

3

9

– הרחקת העובדים מאזור ההנפה

– שימוש בחבל כיוון לשם בקרה על המטען

– תכנון מקדים של שטח האחסון והתאמתו לנדרש

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

פריקת המטען מהמנוף

– צביטת אצבעות

– גרימת נזק לאביזרי הרמה

– נפילת ציוד על עובדים

2

4

8

– שימוש בצמ"א

– פריקת המטען מהמנוף הנייד ע"י/תוך פיקוח הדוק של אתת

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. עבודה בגובה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

עבודה שיש בגינה סכנת נפילה לעומק העולה על 2 מ'

נפילת אדם

3

4

12

– ביצוע עבודה עפ"י פקודת הבטיחות  בעבודה והתקנות שהוצאו בעקבותיה, הוראות בטיחות ונוהלי עבודה  כגון:

– הסמכת עובדים

– רענונם ע"י מדריך עבודה בגובה מוסמך ומנהל העבודה לפני התחלת העבודה

– שימוש בציוד מגן אישי  כגון: רתמות בטיחות, כבל תמיכה או ריסון, בולם נפילה, קסדת מגן וסנטריה, ערכת חילוץ מגובה

– שימוש בציוד תקין ותיקני, מינוי בעלי תפקידים הנדרשים ע"פ החוק (מדריך, בונה, מפקח)

בדיקה תקופתית לציוד + בדיקת משתמש לפני שימוש

– העדפת עבודה בגובה באמצעות פיגום על סולם

בדיקת תקינות סולמות ע"י בודק סולמות מוסמך ובעת שימוש ע"י משתמש

– הבטחת יציבות על הסולם: העמדת סולם נכונה (שמירת יחס 1:4) ותמיכת הסולם בעת הצורך

– עבודה בגובה ע"י 2 עובדים לפחות, כאשר העובד שאינו עובד בגובה משגיח  ומסייע

– הקפדת על שילוט וגידור סביבת העבודה

– איסור עבודה במזג אוויר סוער

– לפני ובזמן ביצוע  העבודה  בגובה יוודא מנהל העבודה והעובדים  תאורה נאותה וסביבת עבודה מסודרת

– קיום ועבודה עפ"י הוראות עבודה מחלקתיות

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

עבודה בגובה

נפילת ציוד / חפצים על אנשים

3

4

12

– הוספת לוח רגל, אזן יד ואזן תיכון באזורי העבודה ושימוש בציוד מגן לעבודה בגובה, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) 2007 ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) 1988

– אבטחת ציוד על במת ההרמה למניעת נפילתו (כלי עבודה, פחי צבע ועוד)

– הרמת והורדת ציוד (פחי צבע וכלים) לבמה ע"י כלים ואביזרים תקניים ותקינים ובתוקף

– במידת הצורך גידור ותיחום אזורי סכנה ומניעת מעבר קהל ומכוניות מתחת לבמת ההרמה

– איסור עבודת אדם בודד

– שימוש בציוד תקין ותקני

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. יציקות

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

עבודות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

– נסיעה והפעלה בצמוד לעובדים / פעילות נוספת

– שפיכת חומ"ס ודלקה

2

4

8

– בדיקת תקינות והתאמת הציוד (זמזם אחורי)

– בדיקת התאמת העובדים

– הצבת צופה / משגיח לפעילות צמ"ה בעת נסיעה לאחור

– נסיעה לאחור תוך הכוונה מהקרקע בלבד

– העישון אסור

– הדרכת מפעילי צמ"ה ועובדים. – – רישיונות/ביטוחים תקפים

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

הידוק קרקע

פגיעה בעובד ע"י מכבש מכני

3

3

9

– מפעיל מכבש מוסמך בלבד.

– הדרכת עובדים

פינוי איזור העבודה בזמן הידוק הקרקע.

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

הנחת רשתות פלדה (זיון)

פגיעה בעובדים ובציוד  עקב:

– קריסת העגורן,

– נפילת מטען.

– חוסר מיומנות המפעיל

– טלטול המטען בעת ההנפה

– פינות חדות

3

4

12

התקנת כיפות מגן לקצוות הזיון

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

הנחת צנרת לתשתיות / פריקת צנרת

– נפילת מטען בעת ההנפה

– עומסים פיזיולוגיים על העובד

– מעידות ונפילות

2

4

8

– תקינות מכונות ואביזרי ההנפה

– שינוע וטלטול ידני ע"פ כללי הרמה נכונה

– עבודה לפי "נוהל עבודה חמה"

– זמינות מטף כיבוי אש

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

יציקת בטון ליישור פני השטח (עם דוד)

– פגיעה בעובדים ובציוד

– חוסר מיומנות המפעיל / מכוון

– נסיעת מערבלי בטון בצמוד לעובדים

– שפך בטון ופסולת

2

4

8

– תקינות ושמישות העגורנים

– תקינות ושמישות אביזרי ההרמה

– כל פעילות הנפה תלווה באתת מוסמך

– בדיקת התאמת העובדים

– אי שינוע ציוד מעל ראשי העובדים

– נסיעה לאחור מותנית בהצבת מכוון מהקרקע

– פריסת יריעות ניילון לאיסוף שפך בטון

– איסוף שמנים

– הדרכה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

6

החלקות/מעידות

– עבודה של מס' מחליקים

– פגיעה בעובד ובציוד

– רעש

– ציוד סובב ונע

2

4

8

– תיאום פעילות והדרכת העובדים

– לוודא שמעברים פנויים למעבר (לפחות 60 ס"מ)

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

7

ניסור תפרי דמה ברשת

פגיעה בעובד ע"י מסור

2

4

8

– מפעיל מסור מוסמך בלבד.

– הדרכת עובדים על הציוד

פינוי איזור העבודה בזמן הידוק הקרקע.

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

8

עבודות בלילה

חשכה ופגיעה בתנאי הראות

2

4

8

– שימוש במשקפי מגן שקופים

– הכנת מערכת תאורה שנבדקה ע"י חשמלאי באזורי העבודה ובדרכי הגישה

– קבלת אישור לעבודות לילה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

 
                
 1. פריקת ציוד

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

אחסון

– מטען מאוחסן בצורה לא יציבה

– הפרעה לתעבורת רכב וציוד

2

3

6

– הכנת משטח אחסון מתאים

– סימון/גידור/תיחום אזור האחסנה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

עבודה בגובה

– עובדים בלתי מימונים

– נפילת עובד

– נפילת ציוד או חומרים

– חשיפה לפגעי מזג האוויר

2

4

8

– הדרכת עובדים, כולל הדרכות גובה

– שימוש בצמ"א מתאים

– תכנון פעילות על פי צפי מזג האוויר ותנאי הסביבה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

עבודות הנפה בפריקת ציוד

– כשל במכונות ואביזרי ההנפה

– תקשורת לקויה בין האתת למנופאי

– נפילת מטען

– השפעת רוחות על מטען בשינוע בהנפה

3

3

9

– תקינות מכונות ואביזרי ההנפה

– קשר תקין עם המנופאי

– אי מעבר ציוד מעל ראשי העובדים ככל שניתן

– שינוע וטלטול ידני עפ"י כללי "הרמה נכונה"

– שימוש בחבל לבקרה ושליטה על המטען

– אתת מוסמך ומפעיל מוסמך

– אין לבצע פעולות הנפה במזג אוויר סוער.

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

דריסת עובד

דריסה

2

4

8

– שימוש במכוון תנועה

– שימוש בציוד מגן אישי, כולל וסטים זוהרים

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. תנועת קהל ורכב מסביב לאזור העבודה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

אבטחת תנועת עובדים, קהל ורכב בזמן הפרויקט

פגיעה בעובד ע"י רכב

3

3

9

– גידור אזור העבודה

– לבישת אפוד זוהר במשך זמן העבודה

– יציאה וכניסה מאזור העבודה במשנה זהירות

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

פגיעה בקהל המבקרים ע"י רכב או כלי צמ"ה

2

4

8

– מניעת כניסת קהל לתחום המגודר

– הצבת שילוט 'איסור כניסה'

כניסה חלופית לקהל כאשר הדבר נדרש

– הכוונת קהל למעבר בטוח

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

1

תנועת כלי צמ"ה

– פגיעה

– חוסר התמצאות

– תאונה

– דריסה

2

4

8

– הדרכת בטיחות וסיכונים

– שימוש בציוד מגן אישי, כולל וסטים זוהרים

– שימוש במכוון בעת נסיעה לאחור

– תסקירים, ביטוחים ורישיונות בתוקף

– שימוש באורות

שמירת שלמות גדר אזור העבודה (ותיקונה אם נדרש)

– חסימת הכביש בטרם כניסת / יציאת צמ"ה

1

4

4

מנהל העבודה

בשוטף

             
 1. עבודה בחשכה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

עבודה בחשכה

– פגיעה

– חוסר התמצאות

– תאונה

2

3

6

– בחינה ואישור כתנאי לכל עבודה בחשכה

– הדרכת בטיחות וסיכונים

– כניסת מורשים בלבד

– שימוש בתאורה מלאכותית נאותה באזורי העבודה ובדרכי הגישה לאזורי העבודה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 1. חישוף, גיזום והעתקת עצים

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

גיזום צמחיה

פגיעה ע"י מסור חשמלי או מחלקי עץ מעופפים

2

4

8

– העסקת עובד כשיר

– הדרכת העובד בשימוש במסור

– שימוש בציוד מגן מלא (קסדה, משקפי מגן, כפפות ובגדי עבודה ארוכים)

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

חישוף

פגיעה בתשתית גפ"מ/גז/חשמל/מים/בזק וכו'

2

4

8

– זיהוי התשתיות ומסירת המידע והמפה לקבלן המבצע

– ביצוע חפירות גישוש בטרם ביצוע העבודה

– קבלת אישורים לגבי מיקום התשתיות

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

פינוי גזם ואדמה

פגיעת שריר-שלד עקב עבודה מאומצת

3

3

9

– שימוש בכלי חפירה ופינוי אדמה מכאניים

– הימנעות מהרמת משאות ידנית ופינוי אדמה וגזם ע"י ציוד מתאים

2

3

6

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

העתקת עצים

פגיעה בעובד בזמן שליפת העץ מן הקרקע

2

4

8

– שימוש בצמ"א לצורך העתקת עצים

– פינוי השטח מעובדים בזמן העתקת העצים

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

הכנות נדרשות לביצוע העבודה

ציוד מגן אישי לא תקין / לא קיים / לא מתאים

2

3

6

– ציוד המגן האישי יכלול את הציוד הבא:

* ציוד מגן בסיסי: קסדה, נעלי בטיחות, וסט זוהר, כפפות ומשקפי מגן

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

ציוד עבודה לא תקין / לא מאושר לשימוש

3

3

9

– שימוש בכלי עבודה ידניים תקינים לחלוטין (ייבדקו בדיקה ויזואלית טרם תחילת העבודה

– בדיקת כלי הצמ"ה לתקינות טרם תחילת העבודה

– כלי העבודה יכלול אישורי ביטוח צד ג', רישיון כלי בתוקף ותסקירי בודק מוסמך בהתאם לצורך ולסוג הכלי

2

3

6

מנהל העבודה

בשוטף

אי תיחום וסגירה של אזור העבודה

2

3

6

– יבוצע תיחום מלא של כל אזור העבודה  בטווח של 1 מ' לפחות משפת החפירה המתוכננת

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

אי קבלת אישור חפירה בכתב

2

3

6

אישור חפירה יתקבל בהתאם לזיהוי התשתיות ולאחר תדריך

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

 1. עבודות חפירה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

זיהוי תשתיות

פגיעה בתשתית גפ"מ/גז/חשמל/מים/בזק וכו'

2

4

8

– זיהוי התשתיות ומסירת המידע והמפה לקבלן המבצע

– ביצוע חפירות גישוש בטרם ביצוע העבודה

– סימון תוואי התשתיות בשטח

– קבלת אישורים לגבי מיקום התשתיות

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

הכנות נדרשות לביצוע העבודה

ציוד מגן אישי לא תקין / לא קיים / לא מתאים

2

3

6

– ציוד המגן האישי יכלול את הציוד הבא:

* ציוד מגן בסיסי: קסדה, נעלי בטיחות, וסט זוהר, כפפות ומשקפי מגן

* ציוד בטיחות נוסף בהתאם לעבודה המתבצעת

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

ציוד עבודה לא תקין / לא מאושר לשימוש

3

3

9

– שימוש בכלי עבודה ידניים תקינים לחלוטין (ייבדקו בדיקה ויזואלית טרם תחילת העבודה

– בדיקת כלי הצמ"ה לתקינות טרם תחילת העבודה

– כלי העבודה יכלול אישורי ביטוח צד ג', רישיון כלי בתוקף ותסקירי בודק מוסמך בהתאם לצורך ולסוג הכלי

2

3

6

מנהל העבודה

בשוטף

מפעיל לא מיומן ו/או לא מאושר

3

3

9

-מפעיל הכלי ההנדסי יהיה בעל רישיונות, היתרים וביטוחים בהתאם לדרישות החוק.

– מפעיל הכלי יקבל אישור לעבודה על הכלי ממנהל העבודה/מנהל הפרויקט.

– המפעיל יהיה בעל ניסיון בעבודה על הכלי ומיומן בהפעלתו.

2

3

6

מנהל העבודה

בשוטף

אי תיחום וסגירה של אזור העבודה

2

3

6

– יבוצע תיחום מלא של כל אזור העבודה  בטווח של 1 מ' לפחות משפת החפירה המתוכננת.

– במידה והחפירה נשארת פתוחה במהלך הלילה / שעות החשכה, יש להציב נצנצים/פנסים (בצבע אדום) סביב החפירה ותאורת התמצאות בהתאם לצורך

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

כוח אדם לא מיומן / לא מספיק

2

3

6

הפועלים יהיו מיומנים בעבודתם ומודרכים כנדרש, ויקבלו תדריך מפורט לאופן ביצוע העבודה טרם תחילתה

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

עבודה ללא תאורה / תאורה שאינה מוצבת כנדרש

2

4

8

– יש לשקול תחילה אם העבודה בתנאי החשכה הכרחית.

– כל עבודה בשעות החשכה מחייבת הרשאת עבודה לעבודה ממנהל הפרויקט.

– כל עבודה  בשעות החשכה מחייבת הימצאותו הרצופה באתר של מנהל העבודה.

– במקומות ובשעות שנדרשת תאורה תוצב תאורה מספקת ("מספקת" פירושו כמו באור יום). התאורה תוצב במקום בו העבודה מתבצעת ולאורך דרך הגישה. איכות התאורה תהיה לפחות 50 לוקס.

1

4

4

מנהל העבודה

בשוטף

אי קבלת אישור חפירה בכתב

2

3

6

אישור חפירה יתקבל בהתאם לזיהוי התשתיות ולאחר תדריך.

1

3

3

מנהל העבודה

בשוטף

סוג הקרקע

2

4

8

טרם ביצוע החפירה יש לבחון (ע"י בעל מקצוע) את סוג הקרקע. בהתאם לאבחון (יציבות הקרקע) יש להיערך טרם תחילת החפירה (לדוגמה היערכות לחפירה בקרקע חולית).

1

4

4

מנהל העבודה

בשוטף

3

חפירה לרוחב כביש / שביל

– הפרעה לתנועה

– דריסה

2

4

8

– חסימת מעבר הולכי רגל רכב

– גידור ושילוט

הכוונת תנועת המבקרים והרכב לדרכים חלופיות

1

4

4

  
 1. תנועת כלי צמ"ה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

תנועת כלי צמ"ה

– פגיעה

– חוסר התמצאות

– תאונה

– דריסה

2

4

8

– הדרכת בטיחות וסיכונים

– שימוש בציוד מגן אישי, כולל וסטים זוהרים

– שימוש במכוון בעת נסיעה לאחור

– תסקירים, ביטוחים ורישיונות בתוקף

– שימוש באורות

– נסיעה מותאמת לתנאי הדרך

– שימוש בצופר אחורי

1

4

4

מנהל העבודה

בשוטף

 13. ריצוף וחיפוי

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

אחסון

היתקלות עובדים / קהל בציוד וסכנת נפילה ופציעה

2

3

6

– הכנת אזור אחסון מתאים

– סימון/גידור/תיחום אזור האחסנה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

כבישת והידוק מצע כורכר, חול ואבן חוץ משתלבת

– פגיעת שריר-שלד עקב רעידת המכבש

– רעש

2

3

6

– מפעיל מכבש מוסמך בלבד

– הפסקות מדי פרק זמן

– שימוש במגיני שמיעה

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

שינוע האריחים והאבנים המשתלבות

פגיעת שריר-שלד ועוד עקב נשיאת משא כבד

3

3

9

– שימוש בציוד מכני לשם שינוע הציוד

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

4

יישום הריצוף (הנחת האריחים והאבנים המשתלבות) והדבקת אבן לקיר

– פגיעה בברכיים (מחלת הרצפים)

– פגיעה בגב עקב תנוחה שפופה

3

3

9

– עובד מיומן וכשיר בלבד

– הפסקות מדי פרק זמן

– שימוש במגיני ברכיים

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

5

– פגיעה מנפילת אבן

3

3

9

שימוש בנעלי בטיחות במשך כל זמן העבודה

1

3

3

6

דריסה

2

4

8

– גידור שטח העבודה

– לבישת וסט זוהר כל משך העבודה

1

4

4

7

חיתוך האריחים והאבנים

– פציעה ממכשירי החיתוך,

– רעש

2

4

8

– עובד מיומן וכשיר בלבד

– כלים תקניים ותקינים בלבד

בדיקת כלים לפני תחילת עבודה

– שימוש במגיני שמיעה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

8

קיבוע אבן לקיר

פגיעה בעיניים

רעש

3

3

9

– שימוש בצמ"א מתאים (משקפי מגן, אוזניות וכפפות)

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 

– פגיעה ארגונומית עקב הרמת חלקים כבדים ופעולות חזרתיות

3

3

9

– שימוש בכלי עבודה חשמליים (נטענים)

1

3

3

 1. הקמת מבנה קל

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

קדם הקמה

כשל בתכנון ובבנייה

2

4

8

– הקמת המבנה מותנית בהשגת כל האישורים וההיתרים מכל הראשויות (כב"א, מפע"ר, חישובים סטטיים, אישור נגישות, הסכמים עם אתר פסולת, מעבדה מוסמכת וכו').

– העסקת יועצים ומתכננים ככל שיידרש לצורך קבלת היתר הבנייה

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

התקנת שלדת האלומיניום

– התמוטטות עקב קיבוע לא תקין לרצפה או חיבור לא תקין של חלקי שלדה

2

4

8

– עובדים כשירים ומיומנים

– עבודה עפ"י ספר הוראות היצרן

– עבודה עם צמ"א (קסדה, משקפי מגן, נעלי בטיחות כפפות CUT5 ועוד)

– בדיקת ואישור קונסטרוקטור בכל שלב

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

נפילה בעת התקנת חלקי מבנה

2

4

8

– שימוש בפיגום נייד לצורך הרכבת חלקי מבנה (אין להשתמש בסולם)

– עבודה עם צמ"א (קסדה, משקפי מגן, נעלי בטיחות ועוד)

– שמירת סביבת עבודה נקייה ממכשולים

– עצירת עבודה בתנאי מזג אויר סוער

1

4

4

בשוטף

4

– פגיעה ארגונומית עקב הרמת חלקים כבדים ופעולות חזרתיות

3

3

9

– שימוש במתקני ואביזרי הרמה

– הרמת והתקנת חלקים בזוגות

– שימוש בכלי עבודה חשמליים (נטענים)

1

3

3

בשוטף

 

פגיעה מנפילת חלקי מבנה / כלי עבודה

2

4

8

– קיום של אזנים בפיגום כנדרש

– אבטחת כלי עבודה בגובה

– גידור אזור הפיגום

1

4

4

בשוטף

 

רעש

2

3

6

– שימוש במגיני שמיעה

1

3

3

בשוטף

5

התקנת חלונות.

– פציעה / חתך מזכוכית

2

4

8

– עובדים כשירים ומיומנים

– עבודה עפ"י ספר הוראות היצרן

– עבודה עם צמ"א (קסדה, משקפי מגן, נעלי בטיחות כפפות CUT5 ועוד)

– בדיקת ואישור מנהל עבודה בכל שלב

– עצירת עבודה בתנאי מזג אויר סוער

1

3

3

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 

15. עבודה חמה

מס'

 פעילות משנה

תרחישי כשל אפשריים

הערכת הסיכון

(כולל חשיפה)

ראה/י 4.1

המלצות לבקרה וצמצום הסיכון

ההערכה הסיכון המחודשת

(כולל חשיפה)

אחריות ליישום

מועד סיום

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

סבירות

לאירוע

חומרת

הפגיעה

 

רמת הסיכון

 (מכפלה)

 

1

הכנות לעבודת הריתוך

– ציוד חשמלי לא תקין

– התחשמלות

– שינוע וטלטול ידני

– עומס פיזי על העובד

– פריסת כבלים וציוד

2

4

8

– בדיקה ויזואלית לשלמות הציוד החשמלי ובדיקה בתוקף

– טלטול ושינוע ידני עפ"י כללי "הרמה נכונה"

– פריסת כבל מאריך עד תום בדיקת הימצאות מנגנוני הגנה (מפסק פחת) ותקינותם (לחיצה)

– חיבור הכבל לחשמל תקין ותקני

1

4

4

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

2

ריתוך חלקי הגדר

– התזת גיצים, סנוור

– פגיעה בעובד

– דלקה, כוויות

– עבודה בקרבת שלוליות מים

 – התחשמלות, קצרים

– עבודה במפלסים עם פתחים

3

4

12

– הסמכת  עובדים

-הדרכות מנהל עבודה לפני ביצוע

– שימוש בציוד מגן אישי, בגדי מגן עור, מסכת ריתוך עם אוורור או מסנן  לפי הצורך, כפפות רתכים, סינר רתכים, ערדליים

– ארגון סביבת העבודה: תיחום, יריעות חסינות אש

מטף תקין ובדוק בהישג יד

– ביקורת  תקינות ציוד הריתוך /  רתכת, כולל הארקה

– כיבוי רתכות בסיום העבודה והפסקות

– היתר  עבודה, היתר עבודה באש גלויה, הודעה לצוותים הסמוכים

– צופה אש

2

4

8

מנהל העבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

3

קיפול הציוד

– מגע עם כבל פגום – התחשמלות

– ניתוק הציוד ממקור המתח

 – פגיעה בציוד ובעובד

– שינוע וטלטול ידני

 – עומס פיזי על העובד

3

3

9

– המתנה להתקררות החלקים המרותכים

– ניתוק הציוד ממקור הזרם החשמלי

– ניתוק שקע ותקע ע"י שתי הידיים, למניעת תלישת השקע/קריעת גידים

– טלטול ושינוע ידני עפ"י כללי "הרמה נכונה"

2

3

6

מנהל עבודה / מנהל הפרויקט

בשוטף

 

נוהל לאיתור ודיווח של מפגעים וליקויי בטיחות עפ"י ממלאי תפקיד

מס' סידורימאתר המפגעתדירות האיתורמהות הבדיקהמדווח על הממצאים ל-הערות
1העובדיםכל בוקר

תנאים סביבתיים

וסיכונים בתחנת

העבודה

מנהל עבודהמנהל עבודה יטפל בסילוק המפגעים.
2מנהל עבודה

כל בוקר

ובמהלך

היום

בדיקת הבטיחות באזור

העבודה, כולל מעברים

וסילוק פסולת, סדר

וניקיון

מנהל הפרויקטמנהל עבודה יטפל בסילוק המפגעים.
3מנהל הפרויקטבמהלך היום

בדיקת בטיחות באזורי

העבודה שבהם מבקר

מבצע הבנייהמנהל עבודה יטפל בסילוק המפגעים.
4ממונה בטיחותמבדקים שבועייםסיור יסודי באתר הבנייה, מבדק בטיחותמנהל הפרויקטמנהל עבודה יטפל בסילוק המפגעים.

רשימת בדיקות סביבתיות לביצוע

עיסוק וחשיפה פוטנציאלית לגורמים המפורטים בהמשך מחייבים מדידה של הגורם בסביבת העבודה, הן בהתייחס לחשיפה אישית של העובד והן בהתייחס לחשיפה נקודתית ליד מקור הסיכון. במידה וקיים חשש לחשיפה לאחד או יותר מהגורמים, יש לבצע בהקדם האפשרי סקר מקדים, כנדרש בתקנות ניטור סביבתי וליישם את הבדיקות הסביבתיות הנדרשות.

מס'הגורם המזיקמיקום / פעילות / תיאור השפעהמועד בדיקה ראשוניתמועד הבדיקה הבאה (אם נחוצה)הערות
1ביצוע סקר מקדים לגורמי סיכון (רעש מזיק, גז ראדון ואבק מזיק (צורן דו-גבישי – סיליקה)באתר בנייהעפ"י התחיקהעפ"י התחיקה 

עריכת מבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחות

מבדקי בטיחות נערכים בנוסף לבדיקות שגרתיות שנערכות ע"י מבצע הבנייה / מנהל הפרויקט / מנהל העבודה / אחר באופן שוטף ולסיורי הבטיחות של  ממונה הבטיחות או של מנהלים אחרים.

יש לבצע בכל אתר הבנייה מבדקים הנוגעים במישרין למילוי הוראות הבטיחות, לניהול הסיכונים וליישום התוכנית לניהול הבטיחות עפ"י התקנה. ביצוע המבדקים הינו באחריות מבצע הבנייה, אשר יקיים לשם כך תוכנית מבדקים. ממונה הבטיחות יסייע בקיומם. ניתן לבצע את המבדקים כחלק מתוכנית המבדקים השנתית למערכת מנ"מ [(מערכת ניהול משולבת) ניהול האיכות, ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ניהול סביבתי, ניהול הבטיחות בתעבורה וכד'], תוך דיווח  לממונה הבטיחות ושיתופו.

מבצע הבנייה יקבע גם מתכונת ביצוע של ביקורות פנים-ארגוניות לנושאים נבחרים בבטיחות, תוך ציון האחראי לביצוע הביקורת, תדירות הביצוע (למשל אחת לשנה, אחת לרבעון וכ"ו), חובת דיווח על הממצאים למבצע הבנייה וקביעת אחראי למעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בביקורות.

נושא המבדקפירוט מבדקתאריך ביצוע / גורם מבצעממצאיםמסקנות והמלצות
עבודה עפ"י הוראות בטיחות

קיום היתר עבודה / הוצאה מרזרבה /

היתר עבודה באש גלויה / חפירה

פיקוח בטיחות של ממונה בטיחות  – קבוע

ביקורת מנהל עבודה –  כל עבודה

 

  
שימוש בציוד מגן אישיתצפית על שימוש בציוד מגן אישי בפועל  
עבודה בגובהבדיקת אישורי עבודה בגובה, תקינות מערכות ציוד מגן לגובה ותצפית על שימוש נכון בציוד  
עבודה במקום מוקףהיתרים לעבודה, משגיח, מכשיר לגילוי גזים, מערכות נשימה למילוט, ציוד לחילוץ  

גיליונות בטיחות /

דף מידע בטיחות לחומ"ס

הימצאות גיליונות בטיחות לכל החומרים המסוכנים במחלקה  
תסקירי בדיקה בתוקף בודק מוסמךבדיקת תסקירים מול כל מתקני לחץ / מכונות ואביזרי ההרמה  
מיגון מכונות"הגנה לבטח" בציוד סובב, תמצית הוראות הפעלה  
שינוע ציודרישיונות ובדיקות כנדרש בתקנות,  תקינות  הציוד / המלגזה  
סולמות ניידיםתג שמיש, תקינות, הצבה נכונה ואבטחה  
פיגומיםקבלה/מסירה ותקינות פיגום, כרטיס פיגום  
שימוש בציוד / כלי עבודהתצפית על שימוש בציוד בפועל  

ביצוע פעולות מתקנות ומונעות, עדכון נהלים והפקת לקחים

על בסיס תוצאות תהליך סקר הסיכונים וכן כתוצאה מהתרחשותן של תאונות עבודה, התממשות מחלות מקצוע או אירועי בטיחות, יש לבצע פעולות מתקנות ומונעות (כולל עדכון נהלים) וכן תהליכי למידה והפקת לקחים למניעת הישנות מקרים דומים.

"לקח" הוא כל מידע ותובנה שהאדם לוקח מהתרחשות קודמת. דהיינו – לקח הינו דרך התנהגות מומלצת לעתיד המבוססת על ניסיון העבר.

תכנית שנתית לביצוע פעולות מתקנות ומונעות, לרבות עדכון נהלום והוראות בטיחות

פעילותגורם יוזםגורם מאשר
עדכון/הכנת נוהל או הוראות בטיחותבעקבות תאונה או אירוע בטיחותי או ע"י החלטות ועדת בטיחותמנהל הפרויקט
הוראת שעה עד להכנת הוראות בטיחותמנהל העבודה או ממונה בטיחותמבצע הבנייה
הקמת ועדת בדיקה ותחקורמנהל הפרויקט, ממונה בטיחותמבצע הבנייה

 

תכנית לבדיקת קיומם, כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות במקום העבודה, לרבות אמצעי גילוי, התרעה, כריזה, כיבוי אש, בטיחות חשמל, ציוד מגן אישי

מס'   נושאדרישהאחריות
1לוחות חשמל ראשיים באתר הבנייהבדיקה שנתיתחשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל
2ממסרי פחת  בלוחות חשמל  במפעלבדיקה חודשיתחשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל
3גילוי אשבדיקה חודשיתאחראי כיבוי אש
4כיבוי אשבדיקה חודשיתאחראי כיבוי אש
5צמ"א לעבודה בגובהבדיקה שנתיתמחסנאי בודק ציוד
6היערכות לחורף/קיץבהוראות בנפרדמבצע הבנייה

נוהל הדרכות ותוכנית הדרכה בבטיחות ובריאות לפי סוג העובד

נוהל הדרכת עובדים חדשים

5.1.  קליטת עובד במפעל

5.1.1. בהתקבל עובד חדש, לאחר הקליטה בכ"א, על מנהל העבודה לסייר עימו באתר ולהציגו בפני העובדים עימם הוא צריך לקיים קשרי עבודה.

5.1.2. מנהל העבודה ייתן לעובד החדש הסבר כללי על סדרי העבודה ביום עבודתו הראשון, ייתן לו לקרוא נהלים, הוראות בטיחות, חוקים ומסמכים אחרים כדי לקבל רקע על תחומי עבודתו וסביבתו, וייתן לו תדרוך מלא בנושאי בטיחות.

5.2.  הדרכת עובד חדש בנושא בטיחות

5.2.1. על מנהל העבודה להדריך עובד חדש ביום הראשון לעבודתו בנוגע לסיכונים הקיימים בעיסוקו באתר, על מנת לאפשר לו לעבוד בבטיחות מרבית ולשם מניעת תאונות.

 5.2.2. כל עובד חדש יתודרך ע"י מנהל העבודה, בטרם יתחיל לעבוד, לגבי הסיכונים הבטיחותיים והגיהותיים הקיימים בעבודתו החדשה. הממונה יביא לידיעת העובד את כל הוראות הבטיחות הקיימות. ההדרכה תבוצע לגבי כל נושא ונושא באופן יסודי ולא כלאחר יד.

5.2.3. מנהל העבודה יוודא שהעובד אכן הבין את החומר הנלמד באמצעות שאלות מתאימות. בהמשך להדרכות הבטיחות יצטרף העובד החדש לעבודה ליד עובד מנוסה ויעבוד איתו בחפיפה, עד שמנהל העבודה יהיה משוכנע שהעובד החדש כשיר לעבודה באופן עצמאי.

5.2.4. עם תום ההדרכה ישלח מנהל העבודה כל עובד חדש בתפקיד אל הממונה על הבטיחות, על מנת לוודא שהעובד אכן מכיר את הסיכונים.

5.2.5. בתום ההדרכה יחתום העובד ע"ג טופס "הצהרת עובד חדש בהתקבלו לעבודה. הממונה הישיר יעביר את הטופס לתיקו האישי של העובד, והעתק נוסף יישמר בתיק הבטיחות של המפעל.

5.3. נוהל בטיחות בהעסקת קבלני חוץ

בטרם יוזמן קבלן חוץ לביצוע עבודה או למתן שירות, חלה החובה על מנהל העבודה לדרוש מן הקבלן למלא אחר כל התנאים הבאים:

א. לקבלן יש ניסיון מקצועי ומוניטין מוכחים לצורך ביצוע העבודה הדרושה.

ב. למיטב ידיעת המזמין, לא ידוע על הפרת הוראות הבטיחות מצד הקבלן בעבר.

ג. לקבלן יש את כל הרישיונות, ההסמכות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודה.

ד. אם העבודה כרוכה בשימוש בכלי הרמה, הקבלן ימציא את כל תסקירי הבדיקה המתחייבים עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה לצורך הפעלתם, כשהם בתוקף למשך העבודה.

ה. הקבלן יציג כיסוי ביטוחי תקף לכל תקופת עבודתו למקרה של תאונות או גרימת נזק לעובדיו ולכל צד  ג'.

עבודות הדורשות הסמכה לנוהל העסקת קבלני חוץ

סוג העבודה

ההסמכה הנדרשת

חשמל

רישיון חשמלאי המתאים לסוג העבודה

גז (גפ"ם)

רישיון לעסוק בעבודות גז ולצורכי התקנה – תעודת מתקין גז

בנייה ובנייה הנדסית

מנהל עבודה בבנייה

גגות שבירים, תלולים או חלקלקים

א. עובד מקצועי לעבודה על גג שביר

פיגומים

בונה מקצועי לפיגומים

הפעלת עגורנים

הסמכה להפעלת עגורן לפי סוג ועומס

תחזוקת מטפי כיבוי אש

תחזוקאי מטפים מוסמך

עבודה בגובה

אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה

 

תכנית שנתית להדרכת עובדים

מס'

נושא

אוכלוסייה

להדרכה

מועדי ביצוע

נושאים ודגשים  להדרכה

הגורם המדריך

הערות

1

הדרכת בטיחות טרם כניסה לעבודה (עובד חדש)

עובדים חדשים

עפ"י נוהל   קליטת עובדים חדשים למשרות תקניות

הדרכת בטיחות בדבר הסיכונים במקום עפ"י :

– חוברת "בטיחות לעובד חדש"

– נוהלי הבטיחות באתר בנייה

– מדיניות הבטיחות

– מניעת סיכון עצמי

– חובת דיווח על מפגעים

– חובת דיווח על תאונות ואירועי  בטיחות

– ציוד מגן אישי

הממונה על  הבטיחות או מנהל העבודה

תימסר חוברת "בטיחות לעובד חדש" לקריאה ולחתימה ויתועד בפנקס הדרכה

2

הדרכת בטיחות כללית

כלל העובדים

רענון שנתי אחת ל- 12 חודשים לפחות

– סיכונים בעבודה עפ"י תכנית שנעשתה ע"י מנהל העבודה בשיתוף עם ממונה הבטיחות בהתאם לעיסוקו של העובד

– נושאי חובה עפ"י התקנות, הנהלים וההוראות

הממונה על הבטיחות

יתועד בפנקס הדרכה

3

הדרכת כיבוי אש

כלל העובדים

רענון שנתי

סיכוני אש: מניעת דליקות וכיבוי דליקות

חיצוני –

רשות כיבוי

יתועד בפנקס הדרכה

4

הדרכת עזרה ראשונה החייאה

מע"ר

אחת לשנתיים

מגישי עזרה ראשונה

קורס החייאה כללי לכלל העובדים

חיצוני

מד"א

יתועד בפנקס הדרכה

5

הדרכת בטיחות טרם כניסה לעבודה

(עובד קבלן חדש)

עובדי קבלן חדשים ומנהל עבודה או נציג של הקבלן

עפ"י הנדרש בכניסה לאתר, לפני תחילת עבודה

– נוהלי הבטיחות באתר

– מדיניות הבטיחות

– מניעת סיכון עצמי

– חובת דיווח על מפגעים

– חובת דיווח על תאונות ואירועי בטיחות

– ציוד מגן אישי

הממונה על הבטיחות

מנהל העבודה

יתועד בפנקס הדרכה

 

תכנית שנתית להדרכת קבלנים

מס'

נושא

אוכלוסייה

להדרכה

מועדי ביצוע

נושאים ודגשים  להדרכה

הגורם המדריך

הערות

1

הדרכת בטיחות כללית וכן על סיכונים שנמצאים באתר

כל עובדי הקבלן

לפני כניסה לעבודה

– עבודה עפ"י סיכונים באתר בנייה

 – שימוש בציוד מגן אישי

– תגובה בחירום

– אש

הממונה על הבטיחות/מנהל עבודה

לעובד יימסרו דפי  מידע על  סכנות  וסיכונים

 

שמירת כשירות של בעלי תפקידים

מס'

ממלא תפקיד

מועדי ביצוע

נושאי ההדרכה

הגורם המדריך

1

ממוני בטיחות

שוטף

8 ימי כשירות

גורם המאושר ע"י משרד הכלכלה

2

מגישי עזרה ראשונה

שנתי

רענון מע"ר

קורס רענון ע"י מד"א

      

 

תרגול התמודדות עם מצבי חירום אופייניים

מס'

סוג תרגיל

מועדי ביצוע

משתתפים

אחראי

מעקב

1

תרגיל חירום – אש

שנתי

עובדי החברה

מנהל העבודה

מבצע הבנייה

 

פעולות להגברת מודעות, הסברה ופרסום

הגברת המודעות בנושאי בטיחות וגיהות במקום העבודה מתבצעת במסגרת הדרכות תקופתיות. בנוסף לאמור, באתר שילוטים בהתאם לנדרש ע"י  התחיקה, בייעוץ של ממונה הבטיחות.

תאונות  רבות בענף הבנייה מתרחשות כתוצאה מחוסר מודעות בנוגע לסיכון הקיים ולדרך הטיפול בו.

בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים

רשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות לפי חוק

רשימת פריטי הציוד החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות, לרבות מכשירים, מכונות, מתקנים ותשתיות, בציון הבדיקות הדרושות, מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוע בדיקות אלה.

לחברת XXX בע"מ יש ממונה בטיחות באתר לבקרת כלים טעוני בדיקה לסוגיהם. הכלים מסווגים במערכת בהתאם לתדירות הבדיקה הנדרשת עפ"י חוק (דוגמת כלי הרמה, כלי לחץ וכיו"ב) או הוראות בדיקה פנימיות (כגון בדיקות לציוד מגן אישי, כלים מיטלטלים, כלים הדורשים כיולים וכיו"ב). ציוד שתוקף בדיקתו התקופתית כפי שנקבעה פג אזי הוא אסור לשימוש.

כמו כן ממסר פחת ייבדק על בסיס שבועי/רבעוני (עפ"י חוק החשמל), ומערכות גילוי וכיבוי אש ייבדקו על בסיס שנתי (עפ"י הוראות מכ"ר).

ציוד בטיחות ומועדי בדיקה

רשימת גורמים כימיים / ביולוגיים / פיזיקליים עבורם נדרש גיליון בטיחות או ניטור סביבתי

      (באחריות ומעקב של ממונה הבטיחות)

מס'

תיאור הגורם

מיקום באתר / מקום אחסון

גיליון בטיחות

ניטור סביבתי

האם נדרש?

האם קיים?

האם נדרש?

מועד אחרון

1.

צבע, חומרים ממיסים

במשרד באתר

     כן

 

    לא

 

2.

אבק מזיק (במידה ונמצא בסקר המקדים)

במשרד באתר

     כן

   

ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות

רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות

רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות, בציון הבדיקות הדרושות, מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוען:

 • ממונה הבטיחות מבצע בכל שנה מיפוי של כלל העובדים באגף בדבר חשיפת העובדים לסיכונים תעסוקתיים.
 • העובדים החשופים לסיכונים תעסוקתיים נקבעים בהתאם לסקר מקדים וניטור סביבתי, מקום עבודת העובד, שיטת העבודה, ציוד וחומרים המשמשים בעבודה. רשימת העובדים החשופים מוגשת לאישור מבצע הבנייה. בדיקות רפואיות לעובדים מתבצעת בהתאם לרשימת העובדים החשופים לסיכונים התעסוקתיים הנ"ל.
 • מרפאה תעסוקתית מבצעת בדיקות תקופתיות לעובדים בהתאם לסוגי החשיפות של העובד (רעש וכו') ומבצעת גם בדיקות קבלה לעובדים חדשים. הרישום והמעקב אחר ביצוע הבדיקות התקופתיות נמצא במרפאה, המנהלת מעקב אחר כל עובד בהתאם לחשיפות המיוחדות שהוגדרו לו לפי סוג עיסוקו, ומזמנת אותו לפי תכנית שנתית המנוהלת במערכת הממוחשבת.

רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות

מס'

שם העובד

גורם הסיכון

תאריך בדיקה אחרונה

תאריך הבדיקה הבאה

1.      

 

    

2.      

 

    

3.      

 

    

4.      

 

    

החוק קובע מרווחי זמן לבדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים החשופים לגורמי סיכון שונים.

פרק 7 מחייב תכנון ותיעוד של מערך הבדיקות הרפואיות תעסוקתיות לעובדים המחויבים בכך.

ביצוע חלק זה כולל שלושה תחומים במשולב:

 1. רשימת העובדים החייבים בבדיקה רפואית תקופתית עקב חשיפה לרעש או חומרים מסוימים;
 2. רשימת מתקנים ועיסוקים המחייבים בחינת התאמת עובד לעבודה בהם;
 3. רשימת עובדים לגביהם קיימות המלצות לטיפול מניעתי מקדים (חיסונים או טיפול מניעתי אחר), הנובע מאופי העיסוק והסיכונים אליהם הם עומדים להיות חשופים.

יש להדגיש בתכנית בפרק 7 גם בדיקות נדרשות לקבלת עובד חדש או עובד ותיק/אחר.

בדיקות אלה ייקבעו ע"י הרופא התעסוקתי הרלוונטי בחברה.

רשימת המתקנים או העיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה, בציון הבדיקות הדרושות ודרכי המעקב אחר ביצוע בדיקות אלה.

עובד חדש אשר נקלט בחברה, בטרם קליטתו לעבודה הוא חייב לעבור דרך רופא תעסוקתי, בהתאם לנהלים בחברה. העובד עובר בדיקות רפואיות בהתאם לסוג העבודה ומיקום העבודה. מעקב אחר ביצוע הבדיקות מתבצע באמצעות מערכת ממוחשבת להדרכות והסמכות.

רשימת עיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם

(באחריות ומעקב של ממונה הבטיחות של החברה)

עיסוק

סוג   הבדיקה

 

תדירות הבדיקה

שם המוסד /

הרופא הבודק

הערות

עובד בגובה

בהתאם לתקנות עבודה בגובה

 

 

 

עגורנאים, אתתים

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות, אתתים)

 

 

 

חשמלאי

בהתאם לחוק החשמל

 

 

 

אחר

 

 

 

 

רשימת עובדים להם נדרשים חיסונים או טיפול מניעתי אחר

(באחריות ומעקב של ממונה הבטיחות של החברה)

כנובע מסיכונים מיוחדים אליהם העובדים עלולים להיחשף בעבודתם, בציון הפעולות הדרושות, מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוע פעולות אלה.

 • באתר הבנייה אין עבודות המחייבות חיסונים או טיפול מניעתי אחר.

שם העובד

העיסוק /

סוג החשיפה

 

החיסון הנדרש /

טיפול מונע אחר

מוסד רפואי /

רופא מבצע

מועד

הביצוע

 
 
 
  
 
 
   
 
 
   

המרפאה התעסוקתית (לפי שיוך לקופות החולים) הוסמכה כשירות רפואי מוסמך לבדיקת העובדים. כמו כן מקיימים במרפאה בדיקות ראייה, שמיעה, א.ק.ג., דם, שתן ותפקוד ריאות. במידה ומתגלים ממצאים שליליים, העובד מופנה לטיפול בהתאם. המעקב הרפואי נעשה ע"י רופא תעסוקתי. הפניית העובדים לבדיקות רפואיות תקופתיות נעשית ע"י מחלקת כ"א.

להלן רשימת הגורמים החייבים בבדיקות תקופתיות:

שם הגורם המזיק או סוג העובדים הנבדקים

מספר קובץ התקנות ושנת פרסומו + תכיפות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות

TLV-TWA

רמת הפעולה (AL) + שונות

תקופת העבודה המינימלית לצורך הגדרת "עובד ב…"

התדירות לביצוע הבדיקות הרפואיות:

א. ראשונית

ב.  חוזרת ראשונית

ג.   חוזרת שנייה ואילך

      
      

קביעת וחידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות הנוגעים לבטיחות העובדים

תכנית שנתית לקביעת וחידוש היתרים/אישורים נדרשים לפי כל דין

 מס'

תפקיד

שם

דרישות וגוף מאשר/

מסמיך

תאריך תפוגת הכשירות/ מועד חידוש

אחראי מעקב

1

ממונה בטיחות

 

8 ימי השתלמות (מנהל הבטיחות)

 

מבצע בנייה

2

מפעיל עגורן / אתת

כלל העובדים שהוסמכו והודרכו

רענון אחת לשנתיים

 

ממונה בטיחות

3

 מגישי עזרה ראשונה

כל עובדי המפעל שהוסמכו והודרכו

מד"א או גורם אחר בעל הסמכה ממשלתית

 

ממונה בטיחות

4

עובד בגובה

כל עובדי המפעל שהוסמכו והודרכו

מדריך מוסמך לעבודה בגובה

 

ממונה בטיחות


רשימת בעלי התפקידים שלגביהם נדרשים קביעה של רישיון, הסמכה או מינוי או שמירת כשירות או חידושם

מס'

תפקיד

שם

דרישות וגוף מאשר/

מסמיך

תאריך תפוגה של כשירות

אחראי מעקב

1

ממונה בטיחות

 

8 ימי השתלמות

 

מבצע הבנייה


רשימת עובדים שלגביהם נדרשים הרשאות, מינוי וכשירות

מס'

תפקיד

שם העובד

דרישות וגוף מאשר/

מסמיך

תאריך תפוגה של כשירות

אחראי מעקב

1

עובד בגובה

xxx

מדריך עבודה בגובה

xxx

ממונה בטיחות

פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה

5.9.1. משמעת עובדים ומנהלים

דרושה משמעת בכל הנוגע לעבירות בטיחות. כל הפרה של הוראות הבטיחות תגרור אחריה עונשים מרתיעים שלא יפחתו מהטלת קנסות בפועל.

5.9.2. שיטות תגמול

יש להנהיג שיטת תגמול על בסיס שנתי שלפיה יתוגמל ויוקר עובד הבטיחות המצטיין.

5.9.3 עדיפות ראשונית לבטיחות

"סוף מעשה במחשבה בטיחותית תחילה" – הפעלת חשיבה בטיחותית ושקלול היבטי בטיחות בכל תהליך, בכל רכישה, בכל תכנון, בכל דבר.

רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית

רשימת נוהלי בטיחות ובריאות בתעסוקה

מס' נוהל

הנושא

ת. עדכון אחרון

1.101

ארגון ויישום הבטיחות באתר

 

1.102

תיאום הסדרי בטיחות בתוך הגדרתו של מפעל בו מבוצעות תוספות בנייה

 

1.103

תיאום ארגוני ובטיחותי עם קבלני משנה

 

1.104

איתור וסילוק מפגעים

 

1.105

ביצוע ניהול סיכונים באתר

 

1.106

דיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 

1.107

נוהל מבדקי בטיחות

 

1.108

הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית

 

1.109

בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים

 

1.110

בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים

 

1.111

קביעת וחידוש היתרים ואישורים

 

1.112

אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים לאתר

 

1.113

ביצוע עבודות מיוחדות

 

1.114

תגובה בחירום

 

1.115

ציוד עובדים בצמ"ה

 

 הוראת בטיחות בעבודה בגובה – הגנה מפני נפילה:

עבודה בגובה חושפת את העובד לסיכון של נפילה. שימוש נכון באמצעי הגנה מתאימים ושמישים ימנע תאונות מסוג זה. הסכנה הגדולה והפגיעה הקשה כתוצאה מנפילה מגובה מחייבות נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים. בכל עבודה בגובה חובה על המעסיק להדריך את העובדים בנוגע לשימוש באמצעי המגן המיוחדים וחובה על העובד להשתמש בהם. ההדרכה תתבצע ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה עפ"י דרישות החוק והתקנות ובהתאם לסוג העבודה המבוצעת. עבודה בגובה חייבת להיות מתוכננת ומנותחת בכל היבטיה בזמן תכנון העבודה המקדים הנעשה ע"י מנהל העבודה, המפקח וצוות העובדים. יש להשתמש ברתמות בטיחות עפ"י הנדרש. בכל מקרה השימוש מותר רק ברתמות גוף מלאות. רתמות הבטיחות תהיינה בדוקות, עם 2 כבלי קשירה בעלי בולמי נפילה.

הערה: בולם נפילה מסוג יו-יו אישי מחובר לרתמה מותר לשימוש ומומלץ כפתרון מתקדם יותר (מניעה של כריכת חבל ההגנה על מנת לקצר את מהלך החבל). חיבור חבל ההגנה ייעשה אך ורק לנקודות שאושרו בעת תכנון העבודה, ובשום מקרה אין לחבר את חבל ההגנה לצנרת, סולמות, כבלים או ציוד אחר.

סולמות, פיגומים ובמות הרמה

בעלי הפעלה כפולה בשני איברי גוף שונים הינם אמצעים אשר נמצאים בשימוש רב בעבודות הקמה, התקנה ובנייה. אלו הם אמצעים המסייעים לעובדים בזמן עבודתם בגובה. שימוש נכון באמצעים אלו הוא יעיל ובטוח, אך שימוש לא נכון בהם יכול לגרום לפגיעה קשה. פיגומים קבועים ייבדקו ע"י מנהל העבודה אחת לשבוע, לאחר הפסקת עבודה של 3 ימים או לאחר מזג אוויר סוער.

1. סולמות

 • לפני תחילת השימוש בסולם חדש וכן בכל יום לפני תחילת העבודה ייבדקו הסולמות ע"י מנהל העבודה/ראש הצוות. סולמות פגומים יוצאו מכלל שימוש.
 • לפני כל שימוש בסולם על העובד לבדוק אותו על מנת לוודא כי הסולם תקין ובמצב עבודה בטוח. אם הסולם אינו תקין יש לסמנו ולסלקו מיד מאתר העבודה.
 • הסולם משמש כלי עזר לעבודה ועמידה עליו מחייבת שיווי משקל מרבי. יש לשמור תמיד על איזון בין העובד לסולם ע"י מרכוז הגוף במישור הסולם.
 • יש להשתמש בסולם המתאים לביצוע המשימה.
 • יש לאבטח את אזור העבודה שבסביבת מקום הצבת הסולם באמצעות קונוסים וסרטי סימון.
 • במשך כל זמן עבודה על הסולם יהיה נוכח משגיח שתפקידו לייצב את הסולם ולשמור על העובד מפני הפרעה של גורם חיצוני.
 • סולם נשען יוצב כך שיישמר יחס של 4:1 בין המרחק של בסיס הסולם ממישור ההשענה לבין נקודת ההשענה של הסולם.
 • אין לעמוד על הסולם מהשלב השני לפני קצהו העליון.
 • רק עובד אחד יעמוד על הסולם.
 • יש לשמור על כל 3 נקודות אחיזה.
 • אין לעלות בסולם כאשר אוחזים בכלים/ציוד. במידה והנך נדרש לעבוד עם כלים נוספים, המשגיח יספק לך אותם.
 • סולם המשמש לטיפוס וגישה ממקום נמוך לגבוה יהיה באורך המאפשר הצבתו כך שיבלוט מטר אחד לפחות מעל למקום הגישה.
 • סולם גישה המשמש יותר מאדם אחד חייב להיות קשור.

2. פיגומים

התקנה ושימוש בפיגומים ייעשה עפ"י דרישות תקן ישראלי 1139. להלן מספר דגשים לסוגי הפיגומים העיקריים:

– פיגום זקיפים

 • התקנת פיגום זקיפים תתאפשר רק לאחר קבלת אישור עקרוני מממונה הבטיחות.
 • התקנתו תתבצע בהשגחתו של מנהל העבודה.
 • כל פיגום העולה מעל גובה של 6 מטר ייבנה בהשגחתו של בונה פיגומים מוסמך.
 • פיגום שגובהו מעל 20 מ' ייבנה בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודת בניה, פרק ג'.

פיגום עצמאי נייד

 • אין להשתמש בפיגום זה אלא אם כן מתקיימים התנאים הבאים:
  1. השטח שעליו נמצא הפיגום מאוזן, מצופה בבטון, אספלט או ריצוף או מהודק כהלכה, ללא שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו.
  2. הפיגום מאובטח ע"י התקן נאות מפני תזוזה ממקומו, כל עוד נמצא עליו אדם.
 • לפני כל שימוש בפיגום יש לבדוק אותו ולוודא כי:
  1. קיימים אזן יד בגובה 115-90 ס"מ, אזן תיכון בגובה של 55-45 ס"מ ולוח רגל ברוחב של כ-15 ס"מ.
  2. מותקן סולם עלייה וירידה מצידו הפנימי של הפיגום.
  3. כל הגלגלים ניתנים לנעילה וניתנים לסבסוב ב- 360 מעלות.
  4. כל הפינים והמחברים נמצאים במקומם.
 • אסור לנסוע על גבי הפיגום. לפני העברתו ממקום למקום יש לוודא כי העובדים שעל גבי הפיגום ירדו ממנו.
 • אין לעלות על הפיגום או לרדת ממנו שלא בעזרת סולם.
 • גובה הפיגום לא יעלה על פי 3 מהמידה הקטנה של בסיסו (רוחב או אורך – הקטן שביניהם) בעבודות המתקיימות במקומות פתוחים, ולא יעלה על פי 4 מהמידה הקטנה של בסיסו (רוחב או אורך – הקטן שביניהם) בעבודות המתקיימות במקומות סגורים.
 • יש לוודא את כושר הנשיאה של הפיגום לפני כל שימוש בו.
 • לפני הסעת הפיגום ממקום למקום יש לבדוק את ציר הנסיעה, לוודא כי האזור נקי ממכשולים וכן לוודא כי האזור מאפשר מעבר הפיגום בגובה על מנת למנוע פגיעה בציוד שמעל.
 • כל הרכבה ואחזקה של מערכת פיגומים חייבות להיות עפ"י הוראות היצרן.
 • אין לצרף חלקי פיגום שונים מיצרנים אחרים.
 • אין להיקשר לפיגום אלא אם גוף העובד נוטה אל מחוץ לפיגום ב-45 מעלות או יותר.

3. במות הרמה

 • טרם הפעלת במת הרמה מכל סוג שהוא על העובד/ים לעבור הדרכת בטיחות מעשית ע"י הספק, אשר תכלול גם תרגול.
 • על העובד להיות מוסמך לעבודה בגובה על במות הרמה ולהחזיק ברישיון נהיגה בתוקף. בנוסף עליו לקבל הדרכת בטיחות עיונית ע"י מנהל העבודה או/ו ממונה הבטיחות עפ"י סוג עבודתו.
 • במת ההרמה חייבת להיבדק ולהיות מאושרת לעבודה ע"י בודק מוסמך לכלי הרמה.
 • לכל במת הרמה קיימות הוראות שימוש והוראות בטיחות, ויש לפעול על פיהן.
 • אין להעלות על במת הרמה אנשים ומשקל מעבר למותר עפ"י הוראות היצרן. המשקל המרבי המותר יצוין על גבי במת ההרמה במקום בולט.
 • הדלתות בבמות ההרמה חייבות להיות ניתנות לנעילה.
 • אין לעלות או לרדת מבמת הרמה כשהיא במצב מורם (הערה: הכוונה למניעת טיפוס או גלישה על גבי "בום" או לחילופין ה"מספריים" של במת ההרמה).
 • במות ההרמה ימוקמו כך שתמיד תתאפשר גישה ללוח ההפעלה התחתון ולמתגים.
 • יש לוודא כי אין מכשולים סביב במת ההרמה לפני תחילת העברתה ממקום למקום.
 • אין להוציא חלקי גוף מעבר למעקות של במת ההרמה.
 • כאשר במת ההרמה נמצאת בעבודה חייב להיות צופה למטה, אשר תפקידו לוודא כי אין סכנות. במקרה חירום יתפעל הצופה את במת ההרמה מלוח ההפעלה התחתון.
 • אין לנסוע ולעבור ממקום למקום כאשר במת ההרמה במצב מורם.
 • בזמן מעבר תפקיד הצופה ללכת לפני במת ההרמה בכיוון הנסיעה ולוודא כי אין מכשולים ולהזהיר את האנשים בסביבה.
 • תיבת ההפעלה של במת ההרמה תהיה מצוידת במתג הפעלה דו-ידני ומשבת.
 • אין לנוע עם במת הרמה כאשר כבל הטעינה מחובר.
 • נקודות הטעינה של במות ההרמה תהיינה מאווררות, על מנת לאפשר סילוק של אדי מימן העלולים להיפלט במהלך הטעינה של המצברים. מקומות הטעינה הספציפיים יתואמו עם מנהל הפרויקט.
 • עבודה על במה תיעשה כשהעובד לבוש רתמת בטיחות וקשור לבמה בנקודה שמסומנת בתוך הבמה.

עבודה עם כלי עבודה חשמליים מיטלטלים:

במהלך העבודה בפרויקט העובדים יידרשו להפעיל כלי עבודה חשמליים או לעבוד בסביבתם. כלים אלה חייבים להיות מתוחזקים באופן שוטף ומופעלים בצורה בטוחה. דוגמאות לכלים חשמליים: מקדחות, משורים, פטישונים, מברגות, שואבי אבק, מתקני תאורה זמניים, רתכות ועוד.

 • כל כלי חשמלי חייב להיות במצב תקין, מתוחזק ובעל האישורים המתאימים.
 • מפעיל הכלי יבדוק אותו לפני השימוש בו.
 • אין להשתמש בכלים לא תקינים. יש לסמן כלי לא תקין בסימון מתאים ולהוציאו מיידית מהאתר. יודגש כי אין להחזיק במחסנים כלים לא תקינים (הכלים יושמדו או יישלחו למחסני החברה הקבלנית).
 • יש להשתמש בציוד מגן מתאים בזמן הפעלת כלים חשמליים.
 • כל ציוד חשמלי חייב להיות מוארק או בעל בידוד כפול. ציוד חשמלי המוחזק ביד יהיה מטיפוס בידוד כפול בלבד.
 • כל הכלים חייבים לעבור בדיקות תקופתיות ולהיות בעלי מדבקה מתאימה. הבדיקה תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.
 • כבלים חשמליים מאריכים יהיו בצבע כתום ובעלי בידוד כפול העשוי מגומי משוריין.
 • חל איסור לחבר שני כבלים מאריכים או יותר ביניהם.
 • אורך כבל חשמלי לא יעלה על 50 מטר והוא ייפרס למלוא אורכו או יסודר בשמיניות לפני תחילת העבודה (השארת כבל מאריך מגולגל על תוף עלולה ליצור אפקט של סליל העלול לגרום לחום ולשריפות).
 • התופים לכבלים מאריכים יצוידו במפסקי פחת של 30 מילי אמפר ו-3 שקעים.
 • כל הציוד החשמלי החייב בבדיקה אחת לחצי שנה יאושר ע"י חשמלאי מוסמך לפני הכניסה לאתר.

עבודה עם כלי עבודה ידניים:

עבודות רבות מתבצעות בעזרת כלי עבודה ידניים, כמו פטישים, אזמל, מברג, משור מתכת וכיו"ב. על מנת למנוע פגיעות יש לוודא שימוש נכון בכלים אלה.

 • יש להשתמש בכלי הנכון לעבודה ולא לנסות לאלתר.
 • יש לבדוק את תקינות הכלי לפני השימוש בו.
 • בעבודות אשר עלול להיות בהן מגע עם חשמל חי יש להשתמש בכלים מבודדים.
 •  יש להשתמש בציוד מגן מתאים בעת השימוש בכלי עבודה ידניים.

 הנפת ציוד:

תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לתהליך ההנפה וציוד ההנפה. תאונות רבות עלולות להיגרם בפעילות מסוג זה כתוצאה מכשל של מערכות ההרמה ואמצעי ההרמה.

 • כל הכנסת מנופים לאתר תבוקר ע"י גורמי הבטיחות, מנהל העבודה ומפקח הבנייה.
 • כל הנפה קריטית תלווה בתכנית הנפה.
 • אין להניף או להעביר מטען תלוי מעל ראשי אנשים העובדים באזור.
 • לא יטפל אדם במטען המונף לגובה של מטר אחד.
 • רק אתת אשר סיים קורס אתתים והוסמך לשמש כאתת רשאי לחבר ולכוון מטען מורם.
 • יש לחבר למטען המורם חבל על מנת לשלוט בתנועת המטען.
 • אין להשאיר מטען מורם באוויר ללא השגחה מתאימה.
 • יש לוודא כי אין קווי חשמל חיים באזור ההנפה.
 • יש לסמן ולגדר את אזור ההנפה.
 •  יש לוודא כי ערכת ההרמה עברה בדיקה של בודק מוסמך עפ"י החוק ומסומנת בהתאם.
 • אין להעמיס מטען מעל עומס ההנפה המותר.
 • יש להתחשב בעוצמת הרוח וכיוונה. במזג האוויר סוער אין לבצע הנפה.

עבודה עם מנופים/עגורנים:

על מנהל העבודה לוודא שבכל עגורן או מנוף הפועל בפרויקט ניתן לעבוד בצורה בטוחה. על העגורן או המנוף לעמוד בכל בתקנים הנוגעים לעניין. התיעוד הנדרש הוא כדלקמן:

 • העגורן או המנוף נבדק והוא מתוחזק עפ"י הוראות היצרן.
 • העגורן או המנוף עומד בכל הנדרש עפ"י התקנות הנוגעות לעניין ו/או דרישות מיוחדות לפרויקט.
 • חוברת הדרכה למפעיל חייבת להימצא בתא מפעיל העגורן או המנוף.
 • העגורן או המנוף עבר בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך.
 • העגורן או המנוף עומד במפרט סיווג העומס.
 • מפעיל העגורן מחזיק תעודת הסמכה כמפעיל עגורן/מנוף התואמת את המתקן שברשותו.

עבודה חמה:

עבודה חמה מוגדרת כעבודה אשר יוצרת להבה גלויה, חום ו/או ניצוצות. דוגמאות לעבודות חמות: ריתוך, חיתוך, הלחמה השחזה. לפני תחילת עבודה יש לנקוט את הצעדים הבאים:

 • יש להרחיק כל חומר דליק או נפיץ למרחק של 11 מטרים מאזור העבודה.
 • חומרים דליקים שאי אפשר להרחיקם יש לכסות בכיסוי העשוי מחומר חסין אש או מגיני מתכת.
 • במידת הצורך יש לשפוך מים על הרצפה.
 • יש לכסות את כל הפתחים בקירות וברצפה שניצוצות, סיגים או תוצרי חום יכולים לחדור לתוכם ולהגיע לחומר דליק או לפגוע בעובדים.
 • במקרה שביצוע עבודה חמה נעשה על הקיר יש להרחיק כל חומר דליק מצידו השני של הקיר (החום יכול להגיע אל מעבר לקיר).
 • לפני ביצוע עבודות חמות בתוך מערכות סגורות יש להוציא/לרוקן כל חומר דליק.
 • באזור עבודה חמה יהיה מטף כיבוי. שמיכות חסינות אש לכיסוי מקומות רגישים שלא ניתן להעתיקם ממקומם יונחו לפי הצורך.
 • אזור העבודה יהיה נתון להשגחה ע"י עובד נוסף ("משגיח אש") במשך ביצוע העבודה וכן במשך 60-30 דקות לאחר סיומה (למניעת דליקה מאוחרת). משך הזמן שיידרש להשגחה לאחר סיום העבודה ייקבע ע"י איש הבטיחות נציג מבצע הבנייה.
 • חובת לדווח על כל מקרה של שריפה, דליקה, פיצוץ או פגיעה בציוד.
 • אין לבצע עבודות חמות במקרים הבאים:
  1. כאשר קיים חשש להיווצרות אווירה נפיצה.
  2. במקום מוקף, אלא בהיתר עבודה מתאים.

עבודות תחת אנרגיות מסוכנות (loto):

עבודות תחת אנרגיות מסוכנות הן עבודות המתבצעות בחשמל, אנרגיה מכנית, אנרגיה תרמית, הידראולית, ואנרגיה כימית וגזים מסוכנים. על מנת למנוע את אפשרויות הפגיעה והסיכונים ולהגן על העובדים, יש לנטרל ולנעול את מקורות האנרגיה. תהליך נעילה ותיוג LOTO חייב להתבצע לפני תחילת ביצוע העבודה (עבודות תחזוקה, תיקון, התקנה וכד'). את הנעילה והתיוג יבצעו רק העובדים המבצעים את העבודה על המערכת/ציוד. על מנת לבצע נעילה ותיוג יש לעבור את ההדרכה לכך. בגמר ההדרכה יקבלו העובדים המוסמכים לכך תג מיוחד – תג LOTO. הרשאה לביצוע נעילה ותיוג צריכה להינתן לאחר תהליך ה-LOTO.

מקומות מוקפים:

עבודה במקומות מוקפים בפרויקט מוגדרת ברמות סיכון גבוהות מאוד, וככזו נדרשת הרשאת כניסה. מקום מוקף הוא אזור המוגדר כ: מקום גדול דיו, ומעוצב כך שעובד יוכל להיכנס אליו ולבצע את העבודות הנדרשות. מקום אשר אפשרויות הכניסה או היציאה ממנו מוגבלים. לא תוכנן לשהייה ממושכת של אדם. הסכנות בעבודה ב"מקום מוקף":

 1. סכנת חנק כתוצאה ממחסור בחמצן או מנוכחות גזים רעילים
 2. סכנה להילכדות בתוך החלל המוקף
 3. קושי בזיהוי מצב מצוקה וקושי במילוט
 • עובדים רשאים להיכנס למקום מוקף רק אם עברו הדרכת עבודה במקום מוקף ומנהל העבודה מצא שהם כשירים בריאותיות ומקצועית לכך.
 • מדידת אווירת חמצן ונוכחות גזים תיעשה בכל מקרה של עבודה במקום מוקף הדורשת הרשאה. הבדיקה תיעשה ע"י איש בטיחות ועפ"י החלטתו.
 • לאורך כל משך העבודה יושאר ציוד המדידה בידי העובד המבצע את העבודה.
 • העובדים בתוך המקום המוקף הדורש הרשאת כניסה יהיו מצוידים ברתמת בטיחות ויהיו קשורים אל מחוץ למקום המוקף במשך כל זמן ביצוע העבודה.
 • לכל אורך העבודה יש צורך במשגיח – עובד שתפקידו להשגיח על כל העובדים בחלל המוקף.
 • על מנת לשמור על תקינות הציוד והכלים שבשימוש העובדים בפרויקט ולמנוע שימוש בציוד לא תקין העלול להוות סכנה, יש להקפיד לבצע מעקב קבוע אחר כשירות הציוד, וזאת מעבר לבדיקת הכלים השוטפת המתבצעת כל יום לפני תחילת העבודה. ציוד מיוחד ייבדק בהתאם לתקנות משרד העבודה ומשרד התחבורה (במידה והציוד מוגדר כמכונה ניידת).
 • מנהל העבודה יערוך רשום ומעקב לציוד הדורש בדיקה של בודק מוסמך, ציוד מכני כבד, רתמות ועוד.
 • במשך העבודה בפרויקט באחריות המנהל העבודה לבצע בדיקות מעקב לתקינות הציוד ולהזמנת בודק מוסמך.
 • מנהל העבודה אחראי לכשירותם והסמכתם של מפעילי הציוד.
 • מנהל העבודה יעביר העתקי המסמכים של הציוד ובדיקתם למנהל הפרויקט ויעדכן על כל ציוד חדש הנכנס לפרויקט.

עבודות חפירה:

על מנת לשמור על בטיחות העובדים ולמנוע פגיעה בציוד או ברכוש יש לשים דגש מיוחד על הבטיחות בעבודות חפירה או חישוף (שינוי פני הקרקע ביותר מ-30 ס"מ).

 • עבודת חפירה תיערך רק לאחר קבלת אישור חפירה מנציג מבצע הבנייה ובפיקוחו המתמיד של מנהל העבודה באתר.
 • לפני תחילת החפירה יש לבצע בדיקה לנוכחות מערכות טמונות באזור העבודה ע"י שימוש בציוד גילוי מתאים.
 • לפני תחילת העבודה יתודרכו העובדים לגבי אופן ביצוע העבודה והסיכונים הכרוכים בביצוע העבודה ע"י מנהל העבודה באתר/ממונה הבטיחות באתר.
 • כל חפירה לעומק העולה על 2.1 מטר מחויבת בביצוע של מדרגה באורך של 1 מטר או בביצוע שיפוע קרקע הקטן מ- 45 מעלות. במידה והדבר לא ישים יש להגן על העובד בעזרת מערכת דיפון או כלוב הגנה בתכנון של מהנדס מתכנן.
 • חומר החפירה וציוד העבודה יונחו במרחק שלא יקטן מ-50 ס"מ משפת החפירה.
 • יוצב גידור מתאים במרחק שלא יקטן מ- 50 ס"מ משפת החפירה. במידה והדבר אינו מעשי יש להציב סימון במרחק הגדול מ- 2 מטר משפת החפירה.
 • החפירה תשולט בשלטי אזהרה ובפנסים מהבהבים בצבע אדום.
 • הכניסה והיציאה מהחפירה יוסדרו כך שהשיפוע לא יעלה על 1 אנכי ל- 1.5 אופקי או באמצעות סולם כך שהמרחק הגדול ביותר אותו יעבור עובד לא יעלה על 20 מטר.

עבודה עם צמ"ה:

 • יש לנקוט זהירות בכניסה לאתר בעבודה עם ציוד מכני הנדסי. כניסה של ציוד מכני הנדסי לאתר תאושר רק לאחר הצגת רישיון והדרכה מתאימים כנדרש בתקנה 39 א לתקנות התעבורה.
 • הפעלת ציוד מכני בתחומי אתר העבודה תתבצע בהתאם להסדרי התנועה והמתקנים המוצבים במקום, לרבות שילוט האזהרה וההנחיה.
 • החניית כלים וציוד הנדסי תתבצע באזורים המיועדים לכך ובאופן שלא מפריע לתנועה, ללא הסתרת עובדים ו/או שילוט.
 • חל איסור מוחלט על נסיעה באתר עם היפר/ארגז פתוח. יש לוודא הפעלת כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים, לרבות זמזם הפועל אוטומטית בנסיעה לאחור, מנורות מהבהבות (צ'קלקות) כל זמן העבודה באתר.
 • חל איסור מוחלט על הימצאות עובדים בקרבת כלים הנדסיים המופעלים באתר. יש לשמור על מרחקי בטיחות מהכלים ועל קשר עין תמידי עם העובדים.
 • הפעלת הציוד המכני ההנדסי תתבצע ע"י מפעילים מוסמכים ומורשים לכך, בעלי רישיון נהיגה מתאים. עליך לוודא כי במשך כל זמן עבודתך לא יהוו תהליך העבודה או הכלים מטרד בטיחותי.
 • חל איסור מוחלט על הסעת עובדים בתוך הציוד. מותר להסיע עובד רק כאשר קיים מושב ייעודי לכך המצויד באמצעי בטיחות לנסיעה.
 • הפעלת הציוד והכלים תהיה בהתאם לייעודם ולפי דרישות החוק, התקנות והוראות היצרן.

אין באמור במסמך זה לגרוע מכל חוק או דין רלוונטי אלא להוסיף עליהם.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

סקר סיכונים בעבודה

סקר סיכונים בעבודה

ניהול סיכונים בעבודה (סקר סיכונים) הוא תהליך רב-שלבי מקצועי להערכה ובקרה של סיכונים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “דוגמא תוכנית לניהול בטיחות”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן