הדרכת בטיחות בבנייה

הדרכת בטיחות בבנייה

בשנים האחרונות אירעו תאונות עבודה רבות באתרי בנייה ברחבי הארץ. מרבית התאונות הללו אירעו עקב נפילה מגובה. תקנות הפיקוח על העבודה 1999 (מסירת מידע והדרכת עובדים) מחייבות את הקבלן או הבעלים של אתר הבנייה לקיים הדרכות עבודה לכל העובדים באתר הבנייה לפני תחילת העבודה, בין אם הם עובדים קבועים, עובדי קבלן או עובדים המגיעים לשם ביצוע פרויקטים שונים. בנוסף, תקנות הבטיחות בעבודה בגובה מחייבות את המעסיק להעביר הדרכת בטיחות לעבודה בגובה המשלבת חומר תאורטי ותרגולים מעשיים. הדרכות אלו נועדו ליידע את העובדים על אודות הסיכונים הכרוכים בעבודתם ולמנוע תאונות.

הדרכות בטיחות באתר בנייה

הדרך היעילה למנוע תאונות באתרי בנייה: הדרכת בטיחות באתרי בנייה

פרויקט בנייה באתר בנייה משתנה באופן רציף עם התקדמות הפרויקט, תנאי הסביבה ומזג האוויר. בביצוע של פרויקט בנייה משתתפים עובדים רבים, וביניהם עובדים זמניים המגיעים למשימות קצרות. על פי תקנות הבטיחות בעבודה 1988, האחריות העליונה לבטיחות העובדים בפרויקט בנייה מוטלת על "מבצע הבנייה" מטעם המזמין, שהוא בעל הנכס או מי שהתמנה מטעמו, ועליו לדאוג לביצוע הדרכות עובדים לבטיחות באתר בנייה.

הדרכת בטיחות כללית

לפני תחילת עבודה כלשהי באתר הבנייה על הקבלן לוודא כי גם העובדים שלו וגם עובדים מטעמו המתעתדים להשתלב בעבודה עברו את כל הדרכות הבטיחות הנדרשות. על הקבלן להכין תוכנית להדרכות עובדים, אשר תכלול פירוט של נושאי ההדרכות והיקפן עבור העובדים השונים, על פי המקצוע שלהם ואופי הפעילות. הדרכות הבטיחות יועברו על ידי מדריכים מנוסים בתחום הבטיחות ובנושא המודרך, וכמובן, עליהן להתבצע בשפה המובנת לעובדים.

הדרכות בטיחות נוספות באתר בנייה

בנוסף לקיומן של הדרכות בטיחות בסיסיות לעובדים, על הקבלן לקיים הדרכת בטיחות לצורך רענון במקרה שהעובד הפסיק את עיסוקיו המקצועיים לתקופה העולה על שישה חודשים. כמו כן אחת לשנה לפחות יש לקיים הדרכת רענון תקופתית. בנוסף, יש לקיים הדרכת בטיחות משלימה בכל מקרה שחל שינוי בנתוני העבודה, תנאי המשימה או על פי דרישה של נציג החברה הקבלנית.

הדרכת עובדים להתמצאות באתר

לפני תחילת העבודה בכל אחד מאתרי הבנייה של החברה הקבלנית מחויב כל עובד קבלן וכן עובדים מטעמו לעבור הדרכת התמצאות בטיחותית באתר המיועד לפעילות הקבלן ועובדיו. הדרכה זו תתקיים בנוסף להדרכת הבטיחות המקצועית הבסיסית, וזאת על מנת לאפשר את עבודתם של העובדים באתר הבנייה. תוכני הדרכת ההתמצאות לעובדים והיקפה ייקבעו על ידי החברה ויכללו בין היתר:

סיכוני בטיחות כלליים באתר;

* סיכוני בטיחות ייחודיים בגזרות שונות באתר;

* נוהלי בטיחות כלליים באתר;

* נוהלי בטיחות ותגובה במקרי חירום;

* שימוש בציוד מגן אישי.

באחריותו של הקבלן לוודא כי כל עובדיו וכל העובדים מטעמו השתתפו בהדרכות אלו. עם מילוי דרישות הדרכת הבטיחות להתמצאות יקבל העובד גם טופס מפורט של הוראות הבטיחות באתר הספציפי.

הדרכת עובדים לעבודה על סולמות

עבודה על סולמות נפוצה מאוד באתרי בנייה רבים. על הקבלן לכלול בתכנית ההדרכה שלו פרק הנועד להדרכה והכשרת עובדים לעבודה בטיחותית על ועם סולמות. על תכנית ההדרכה לכלול הסברים וגישה לזיהוי הסיכונים לפני תחילת עבודה עם סולמות. כמו כן, על הקבלן לוודא כי עובדיו קיבלו הדרכת בטיחות מאדם מיומן אשר הוסמך על ידיו למטרה זו. בין נושאי ההדרכה לעבודה על סולמות יילמדו: שיטת עבודה נכונה להקמה, תחזוקה ופירוק התקני בטיחות למניעת נפילה, בנייה נכונה של סולם, הצבה ושימוש בסולמות לרבות דרכי הטיפול והשינוע שלהם, עומס מרבי מותר על סולמות. עם ההדרכה יוודא הקבלן כי העובדים קלטו, הבינו, והטמיעו את הוראות הבטיחות לעבודה עם סולמות.

הדרכות עבודה בגובה

אחד הסיכונים הבולטים באתרי בנייה הם עבודה בגובה. על כל עבודה בגובה להתבצע כמתחייב על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה 2007). קבלן לא יאפשר עבודה בגובה של עובדיו ועובדים מטעמו אלא אם העובדים הודרכו והוכשרו לעבודה בגובה על פי אופי וסוג העבודה, הכלים והאמצעים הנדרשים לעבודתם בגובה. על ההדרכה לכלול חומר תיאורטי עם תרגולים מעשיים הכוללים תרגול לבישת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה והדרכות הנוגעות למצבים שונים בעבודה כגון: עבודה על גבי סולמות, עבודה על פיגומים, עבודה בתוך מקומות מוקפים ועוד.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן