מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מהם מבדקי בטיחות במוסדות החינוך? מה מטרת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך? מהו חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות? מה כוללת רשימה מנחה למבדק בטיחות במוסדות חינוך? כיצד ניתן להבטיח תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך? מי רשאי לערוך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך?

על פי חוק לימוד חובה 1949 "רשות חינוך מקומית" בתחומה, חייבת לטפל בין היתר בבטיחותם של בנייני בתי ספר ציבוריים, גני ילדים וחצרותיהם. האחריות על טיפול במפגע בטיחותי, חלה על העירייה בתור הבעלים על הנכסים וזאת, על פי פקודת הבטיחות בעבודה ופקודת הנזיקין. משרד החינוך קובע את מדיניות הבטיחות במוסדות החינוך ומנחה את הרשות המקומית, בכל הקשור לבטיחות הסביבתית במוסדות אלו. הנחיות משרד החינוך, מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל והן מתייחסות לבעלי תפקידים כגון: יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות במוסדות חינוך וקבט"ים העוסקים בתחום זה ברשויות.

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות במוסדות חינוך, הינו כלי ניהולי מקיף, המסייע בשמירה על רמת בטיחות נאותה ובצמצום סיכוני בטיחות במוסדות החינוך. תהליך הבדיקה הוא מובנה ושיטתי והוא מוכתב על ידי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. מבדקי הבטיחות בודקים את מצב הבטיחות הפיזית של המוסד (בית ספר, גן ילדים, פנימייה או כפר נוער). הליך המבדק מתבצע על פי רשימה מובנית וקבועה והוא כולל מגוון רחב של נושאים הקשורים לבטיחותם, שלומם ובריאותם של התלמידים החל מהחצר בבית הספר  או בגן, המתקנים, הצמחייה, הגדרות והדלתות, החלונות, התאורה, החשמל, בטיחות אש, בטיחות במטבח, קיומה של תכנית חירום ועוד.  בתום המבדק, מוציא עורך המבדק דו"ח בטיחות מסכם המוגש לגורמים האחראיים והמפקחים על הבטיחות במוסד, ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים אשר אותרו. רק יועץ בטיחות  מוסמך למוסדות חינוך אשר עבר קורס המכשיר אותו בתחום, רשאי לערוך מבדק בטיחות במוסדות חינוך.

גופים בהם נערכים מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

 • ערים, רשויות מקומיות
 • בתי ספר יסודיים/תיכוניים
 • כפר נוער
 • פנימיות
 • גן ילדים

שלבי מבדק בטיחות על ידי יועץ בטיחות מוסדות חינוך

 • עריכת סיור ראשוני בשטח
 • ביצוע מבדק פנימי וחיצוני של המוסד החינוכי
 • איתור ליקויים בטיחותיים ופערים בין תקנים והנחיות למצב בשטח
 • הוצאת דו"ח כולל ומפורט המועבר להנהלת המוסד
 • בדיקת תיקון הליקויים ואישורם בשטח
 • הוצאת אישור בטיחות חתום על ידי עורך המבדק בטופס אישור בטיחות שנתי.

חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות במוסדות חינוך

החל משנת 2000, הופסק מתן שירות יועצי בטיחות מטעם משרד החינוך לרשויות המקומיות והן התבקשו לבצע בדיקות בטיחות באופן עצמאי ולדווח למשרד החינוך על מצב הבטיחות בכל מוסד. מבדקי הבטיחות נערכים על ידי יועצי בטיחות מוסדות חינוך מקצועיים ומוסמכים. מבדקי הבטיחות נערכים על פי תקנות התכנון והבנייה ודרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. בסיום כל מבדק, מועבר למשרד החינוכי דו"ח ליקויים ובו נקודות בהן יש לטפל וכאלה בהן יש לטפל בדחיפות יתר.

סעיפים בחוזר מנכ"ל בנושא בטיחות במוסדות חינוך

חוזר המנכ"ל מכיל חמישה פרקים מרכזיים:

 1. ניהול הבטיחות במוסד החינוכי – פרק זה מתווה את הבסיס המקצועי ליישומה של תכנית לניהול הבטיחות במוסד החינוכי ומגדיר את תפקידיהם של בעלי התפקידים הרלווטיים.
 2. הבטחת בטיחות בהפסקות ובזמנים שבין השיעורים לפני תחילת הלימודים ובין ההפסקות הפרק מפרט את תפקידי אנשי הצוות בזמנים אלו.
 3. תהליך הלמידה בעקבות אירוע בטיחותי – בפרק זה מפורט תהליך הבדיקה בעקבות אירוע בטיחותי.
 4. הסברה וחינוך לבטיחות מונעת – בפרק זה מפורטות הנחיות בטיחות המתאימות לזמנים ולמועדים בלוח השנה כגון חגים, חופשות קיץ ועונת הגשמים.
 5. בטיחות באירועים – פרק זה מפורטת היערכות סגל המוסד להבטחת בטיחות באירועים, טקסים ופעילויות בהם יש ריבוי משתתפים.

 

בחוזר המנכ"ל, מפורטות ההנחיות לרשות המקומית או לבעלים של המוסד החינוכי במידה ומדובר על מוסד פרטי. במסגרת החוזר, על הרשות המקומית לדאוג לתקינות המבנים, המקלטים, המתקנים, החצרות, הגדרות והשערים הכלולים בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו לרבות חניות, תחנות הסעה והסדרי תעבורה אחרים.

רשימה מנחה למבדק בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך הם הדרך הנכונה והיעילה ביותר להבטחת שלומם של התלמידים בכל רגע נתון. הרשימה המנחה למבדק בטיחות במוסדות חינוך נגזרת הן מחוזר מנכ"ל משרד החינוך לבטיחות והן מסדרת חוקים ותקנות כגון: חוק תכנון ובניה, חוק החשמל, הוראות כיבוי אש והצלה,  פקודת הבטיחות בעבודה ותקנים שונים אחרים. ברשימה משולבות גם מסקנות ותובנות מתחקיר מעמיק ומקצועי של אירועי בטיחות אשר אירעו בשנים האחרונות. על עורך המבדק, לפעול בהתאם לרשימות אלו. עליו גם לכלול בדו"ח, מפגעי בטיחות אותם הוא מזהה בזמן אמת ושאינם מצויים בחוזר המנכ"ל.

מה כוללת רשימה מנחה למבדק בטיחות ?

עורך מבדק הבטיחות במוסדות חינוך, פועל על פי רשימה מנחה על פיה מתבצע סקר פיזי של המבנים בשטח המוסד והחצרות הנלוות להם, דרכי גישה ומילוט, מעקות בטיחות, מדרגות, חיפויי קיר ורצפה, תכולה וארגון כיתות, פתחים (חלונות ודלתות) גדרות ושערים, תחזוקה כללית, ריכוז אישורים לתקינות מערכות שונות : חשמל, גז, מתקני שעשועים וספורט, מעבדות, כיבוי, גילוי אש, מטבחים, ציוד חשמלי, מגרשי ספורט, מקלטים ועוד. עורך המבדק רושם את הליקויים אותם איתר במהלך המבדק ומגיש דו"ח אודותיהם. רק כאשר מתוקנים כל הליקויים ועורך המבדק מאשר זאת בשטח, מוסד הלימוד יקבל אישור בטיחות חד שנתי המאפשר לימודים בו.

סיווג ממצאים לטיפול הנערכים על פי רשימה מנחה למבדק בטיחות

עורך המבדק הפועל על פי רשימה מנחה, קובע את הקדימויות בצורך שבהסרת מפגע או בתיקון ליקוי בשטח המוסד. קביעת הקדימויות לטיפול מתבססת על הערכתו של עורך המבדק את רמת המסוכנות של המפגע ועל תרחיש אירוע בטיחות פוטנציאלי העלול להתרחש בעטיו. קדימות אפס, מתייחסת למפגע חמור במיוחד בדרגת סכנת חיים המחייב להערכת עורך המבדק, סגירה מידית וטיפול מידי במפגע. קדימות 1, הוא מפגע בטיחותי שקיומו מחייב הסרה מידית וקדימות 2 היא ליקוי בטיחותי המחייב טיפול של הרשות המקומית בתכנית עבודה סדורה.

מטרת רשימת מנחה למבדק בטיחות במוסדות חינוך

 1. בדיקת התאמת התשתיות לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
 2. כלי עזר לביצוע הערכת סיכונים ומניעתם של תאונות שונות הנובעות מליקויים בבטיחות
 3. איתור מפגעים שונים שאינם מופיעים ברשימה המובנית והמלצה לתיקונם.

"ליאור בטיחות" הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

חברת ליאור בטיחות מתמחה במתן שירותי ייעוץ והדרכה בתחומי הבטיחות והיא מעניקה את שירותיה למאות מפעלים, מוסדות, רשויות וארגונים ציבוריים ופרטיים בכל רחבי הארץ. לחברה מהנדסים בכירים ויועצי בטיחות מומחים במגוון תחומי הבטיחות בעבודה. חברת ליאור בטיחות מתמחה במתן ייעוץ ועריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך עבור מאות עיריות ומועצות מקומיות בארץ וזאת, בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חוק תכנון ובנייה והוראות כיבוי אש והצלה. מבדקי בטיחות במוסדות לימוד נערכים על ידי יועצי בטיחות מוסדות לימוד מנוסים ומקצועיים המלווים את המוסד לאורך הליך הבדיקה ותיקון הליקויים ועד לקבלת אישור הבטיחות. זקוקים למבדק בטיחות לצורך אישור בטיחות במוסד הלימוד? קבעו פגישה עם המומחים של ליאור בטיחות.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן