תפקידה של ועדת בטיחות

מהי ועדת בטיחות?

מתוקף תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 1960, במקומות עבודה שבהם 25 עובדים או יותר מחויב המעסיק להקים ועדת בטיחות כדי למנוע מקרים של תאונות עבודהתפקידה של הוועדה הוא בין היתר לברר את נסיבותיה של תאונה שהתרחשה במקום העבודה ולהמליץ על שיפורים בתחום הבטיחות. ועדת הבטיחות גם תתלווה אל המפקח על העבודה בסיור שיערוך במפעל.

ישיבת ועדת בטיחות

הקמת ועדת בטיחות

– ועדת הבטיחות תהיה מורכבת הן מנציגי העובדים והן מנציגי המעסיק, כאשר כמות הנציגים מכל צד תהיה זהה. בנוסף תכלול הוועדה ממונה בטיחות.

– נציגי העובדים ימונו על ידי ועד העובדים. בהיעדר ועד ייבחרו הנציגים על ידי העובדים באספה מיוחדת שתתכנס לשם כך.

 – נציגי העובדים בוועדת הבטיחות ישמשו גם כנאמני הבטיחות במפעל.

– בעת בחירת הנציגים לוועדה יש לקחת בחשבון את הוותק שלהם ואת מידת ערנותם והבנתם בנושאי בטיחות בעבודה.

– נציגי הוועדה ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, ולאחר מכן ניתן לבחור בהם שוב.

– במקרה שלא נבחרו נציגים משני הצדדים לוועדת הבטיחות, מפקח העבודה האזורי רשאי לדרוש מכל צד שימנה נציגים. במידה ודרישתו לא נענית הוא רשאי למנות נציגים על דעת עצמו, והם ישמשו בתפקיד עד לבחירת נציגים קבועים במקומם.

– חברי הוועדה יבחרו יושב ראש ברוב קולות. בהיעדר רוב יכהנו שני יושבי ראש ושניהם ינהלו את הוועדה לפי תוכנית שתקבע הוועדה.

– מזכיר הוועדה ידווח למפקח העבודה האזורי על הקמת הוועדה וכן על כל שינוי בהרכבה. בנוסף, על המזכיר לשלוח למפקח העבודה האזורי פרוטוקול של ישיבות הוועדה או את תמציתו.

– חברי הוועדה יקבלו הדרכה ממדריכי המוסד לבטיחות וגיהות כיצד יש לנהל את ישיבות הוועדה.

תפקידי ועדת הבטיחות וסמכויותיה

  • הוועדה תמליץ על דרכים לשיפור הבטיחות במקום העבודה ותייעץ בקביעת כללי בטיחות.
  • הוועדה תחקור את הגורמים לתאונות עבודה שהתרחשו ותמליץ על דרכים למניעת הישנותן.
  • הוועדה תקבל דו"ח מנאמני הבטיחות וכן תבקר ותתאם את פעולותיהם.
  • הוועדה תתלווה למפקח העבודה בסיורו במפעל.
  • הוועדה תתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה. במידה והוועדה לא התכנסה חייב ממונה הבטיחות במפעל לכנס אותה, והוא זה שיקבע את מועד הכינוס וסדר יומה של הוועדה.
  • הוועדה רשאית להמליץ למעסיק לנקוט אמצעים משמעתיים כנגד עובד אשר הפר את כללי הבטיחות. בין היתר היא רשאית להמליץ לנכות לעובד שכר של עד שבוע ימים, להפסיק את עבודתו למשך פרק זמן של עד שבועיים, להעביר את העובד לתפקיד אחר ואף לפטר עובד אשר לא נמצא עבורו תפקיד אחר. המעביד רשאי לנקוט את האמצעים שעליהם המליצה הוועדה אך הוא אינו מחויב לעשות זאת. אם קיבל המעביד את המלצת הוועדה לנכות לעובד שכר, יועבר הסכום שנוכה לידי הוועדה, לצורך קידום הבטיחות במפעל.

תפקידו של ממונה הבטיחות בוועדת בטיחות

ממונה הבטיחות יהיה נוכח בכל ישיבה של ועדת הבטיחות אך הוא אינו בעל זכות הצבעה. תפקידו להנחות את חברי הוועדה ולייעץ להם בנוגע להשגת יעדי הבטיחות. הממונה רשאי להזמין לוועדה יועצים מקצועיים לפי הצורך.

חובתו של המעסיק מול ועדת הבטיחות

על המעביד להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה ונאסר עליו לפגוע בתנאי העבודה של חברי ועדת הבטיחות בשל פעילותם בה. במקרה של חילוקי דעות בעניין זה ניתן לפנות לשר העבודה והרווחה.

המעביד מחויב לקיים את הנחיותיה של ועדת הבטיחות בנושאי תאונות עבודה, שיפור הבטיחות וקביעתם של כללי בטיחות במקום העבודה. במקרה שהמעביד אינו מיישם את הנחיות הוועדה, מפקח העבודה האזורי רשאי להורות לו לעשות כן בכוחו של צו.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן