סילוק חומרים מסוכנים

מהם הסיכונים הטמונים בחומרים מסוכנים? מהן  הוראות המשרד לאיכות הסביבה בנוגע לסילוק חומרים מסוכנים ? מהן ההוראות בנוגע לשינוע חומרים מסוכנים? על מי מוטלת האחריות לסילוק חומרים מסוכנים במפעל? מהו קורס חומרים מסוכנים? מדוע יש צורך בקיום הדרכת חומרים מסוכנים?

מפעלים ומקומות עבודה רבים ברחבי הארץ כיום, עושים שימוש בחומרים מסוכנים לצורך פעילותם. תאונות רבות אשר אירעו במפעלים, נגרמו בין היתר עקב דליפת חומצה או נוזלים דליקים והביאו לפגיעה בנפש ובסביבה והביאו את המשרד להגנת הסביבה לקבוע חוקים ותקנות נוקשים בנוגע לאחסונם ושינועם של חומרים מסוכנים ורעילים וכן בנוגע לסילוקם בתום השימוש. ההנחה כי ידיעה ומודעות לחומרים מסוכנים בקרב עובדי המפעל, תביא למניעת תאונות ומצבי חירום, הביאה את הצורך של הדרכות חומרים מסוכנים וקורס חומרים מסוכנים עבור העובדים,  המלמדים בין היתר את הסיכונים הטמונים בחומרים אלו, דרכי האחסון והשינוע שלהם וכן התנהלות במקרי חירום.

חביות פסולת של חומרים מסוכנים

הוראות המשרד לאיכות הסביבה בנוגע לסילוק חומרים מסוכנים

האגף לחומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה, קבע מדיניות ברורה לטיפול בפסולת מסוכנת הכוללת מניעה או הפחתת היווצרותה באמצעות שינוי בתהליכי הייצור או החלפת חומרי גלם והנצלת הפסולת המסוכנת על ידי מחזור או שימוש חוזר בה (דוגמת שריפתה לצורך סיפוק מקור אנרגיה). על הטיפול בפסולת המסוכנת להיות מאורגן ומרוכז באופן המאפשר שליטה ופיקוח במהלך כל שלב ושלב. הוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים 1990 קובעות בין היתר כי על פסולת חומ"ס שמקורה במפעל להיות מסולקת לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד היווצרותה למפעל לנטרול וטיפול בחומרים מסוכנים ברמת חובב. על הפסולת להיות ארוזה ומשונעת על פי חוק. סילוק למחזור או לאתר אחר חייב להיעשות עם אישור ממנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה.

הסיכונים הטמונים בסילוק חומרים מסוכנים

ללא טיפול נכון, עלולים חומרים מסוכנים להוות סכנה לבריאות העובדים, לפגוע בעור ובדרכי הנשימה ולגרום לפגיעה גופנית. זאת כתוצאה מדליפה ושפך של הפסולת העלולים גם לפגוע ברכוש ובסביבה.(לדוגמא במצבים בהם החומרים המסוכנים מחלחלים אל מי התהום או מגיעים אל מאגרי מים ומרעילים אותם או במקרה של ריאקציה כימית היוצרת גזים רעילים המתפשטים באוויר ). טיפול וסילוק חומרים מסוכנים אשר לא נעשה נכון או מבוקר, עלול להוות סיכון לעובדים ולסביבה. \

האחריות לסילוק חומרים מסוכנים

על מנהל הארגון או המפעל, למנות את אחד העובדים אשר בנוסף לעבודתו במפעל, יהיה אחראי על הטיפול בפסולת חומרים מסוכנים. הטיפול יכלול איסוף, אריזה, אחסון וסילוק הפסולת ממקום איסוף מיוחד בשטח הארגון או ישירות אל אתר הפסולת הרעילה. על העובד האחראי לדווח למנהל הבטיחות או ממונה הבטיחות בארגון הפסולת הדורשת פינוי. על העובד האחראי לוודא כי הפסולת נאספת ומועברת למקום השמדה או מחזור תוך פחות מ-6 חודשים ממועד תחילת הטיפול בריכוז הפסולת והכנתה לסילוק. על העובד לוודא כי האיסוף לאתר ברמת חובב נעשה בהתאם להוראות הבטיחות הכלליות וכן על פי נהלי הבטיחות של הארגון. עליו לקבוע נקודת איסוף ואחסון של הפסולת הרעילה ולוודא כי היא מגודרת, נעולה ומשולטת כשבקרבתה עמדת כיבוי אש ואמצעי ספיגת שפך וכי הטיפול בחומרים ייעשה רק על ידי האחראי.

סילוק בטוח של חומרים מסוכנים

במסגרת כללי לא תעשה בכל הנוגע לתחום סילוק חומרים מסוכנים, חשוב לנקוט באמצעי הזהירות המחמירים ביותר על מנת למנוע סיכונים ותאונות במהלך נקיטת פעולות הסילוק בין הכללים החשובים ביותר:

  • אסור לשפוך חומר או פסולת לכיורים או פתחי ניקוז או תעלות ניקוז. את כל סוגי הפסולת (חומצה, בסיס או ממיס) יש לשפוך לכלי קיבול מתאים בלבד המיועד עבורה.
  • פסולת כימית מוצקה יש לשים בשקיות פלסטיק ולאחסן במיכל ייעודי עד לפינויה
  • חל איסור להשליך פסולת מסוכנת לא פחי אשפה המיועדים לסילוקה של פסולת אחרת.
  • בקבוקי זכוכית ומכלים שבירים של פסולת מסוכנת במיוחד יש להכניס אל אריזה נוספת המרופדת בחומר סופג או מנטרל.
  • על כלי קיבול מלאים להיות מפונים מאזור העבודה ולהיות מועברים לשטח המיועד לריכוז תוך נקיטת כל צעדי הזהירות.
  • יש לתאם עם גורמים מוסמכים בארגון (ממונה בטיחות או מנהל ארגון) את העברת המכלים המלאים לשטח ריכוז הכימיקלים
  • אריזות ריקות של חומרים מסוכנים המיועדות להשמדה יש לסגור בפקקים או מכסים ולהחזירם למחסן שניפק אותם

בטיחות בשינוע חומרים מסוכנים

על בעל התפקיד שנקבע בארגון או במפעל כאחראי על טיפול בפסולת חומרים מסוכנים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך העברת הפסולת לאתר הפסולת הרעילה או מפעל המחזור תוך ביצוע כל התאומים הנדרשים, יידוע אנשי הבטיחות על הכוונה לשלוח פסולת לאתר הסילוק או המחזור בנוגע לסוג וכמות הפסולת ולמועד הפינוי המתוכנן וכמובן על בעל התפקיד לדאוג לביצוע ההובלה .עליו לוודא כי לחברה המפעילה את כלי הרכב לשינוע הפסולת, היתר רעלים לשינוע פסולת חומ"ס מהמשרד לאיכות הסביבה וכי ההובלה תבוצע אך ורק על באמצעות רכב ונהג המורשים לכך. על האחראי לוודא כי האריזות סומנו בתוויות, הרכב המשנע משולט בהתאם, המסמכים לצורך השינוע וכי הוכנו כל המסמכים הדרושים. בנוסף, עליו לתדרך את הנהג בהוראות הבטיחות וכן עליו לבדוק את אמצעי המיגון של הנהג. לבסוף, על האחראי לבצע מעקב אודות השלמת העברת הפסולת וקבלת האישור לקליטתה.

קורס חומרים מסוכנים

קורס חומרים מסוכנים, נועד להכשיר עובדי מפעל אשר בנוסף לתפקידם במפעל, ישמשו כצוות מערך חירום פנים מפעלי בסביבה של חומרים מסוכנים. בין הנושאים הנלמדים במסגרת קורס חומרים מסוכנים: מבוא תאורטי לחומרים מסוכנים, חומרים מסוכנים שונים ונוהלי הפעלה במצבי חירום במפעל או ארגון. בנוסף, נלמדות דרכים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים וזאת על פי החומרים המסוכנים המצויים במפעל או הארגון. הקורס אף כולל חלק מעשי בו מתרגלים המשתתפים בו לבישת ציוד מגן אישי והפעלת אמצעים לטיפול באירוע חומ"ס.

הדרכת חומרים מסוכנים

מפעל או חברה המחזיקים חומרים מסוכנים הנמצאים בסביבת אוכלוסייה, חייבים לבצע פעילות מנע ולהדריך את עובדיהם בנושאי בטיחות בעבודה ובטיחות במצבי שפך או דליפה של חומרים מסוכנים. על העובדים במפעל להכיר את כל סוגי החומרים המסוכנים בו, אופן אחסונם הנכון והדרכים הנכונות לעצירת דליפה או שפיכה של חומרים מסוכנים וכן הענקת טיפול רפואי ראשוני לנפגעים במקרי חירום. אורכה של הדרכת חומרים מסוכנים לעובדים כארבע שעות וזאת בהתאם לחומר הנלמד במסגרתה. הדרכת חומרים מסוכנים כוללת בין היתר: מבוא לחומרים מסוכנים, מאפיינים של חומרים מסוכנים, אמצעים לזיהוי חומ"ס, הכרת גיליון בטיחות, אמצעי מיגון מפני חומרים מסוכנים, תאימות בין חומרים ועוד. ברוב המקרים, כוללת ההדרכה גם תרגולים מעשיים כגון לבישת ציוד מגן , תרגול כניסה אל מבנה בו שפך של חומרים מסוכנים וכן שיטות לעצירת השפך.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן